Guide A Modul A11 Vedlegg I Ordforklaringer

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

 

 

100_4274

 

 

Guide A – Bakgrunn, behov, ERM-systemet
– og prosesser

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

Modul A11  Vedleggsoversikt

 

 

libros__4_250

 

 

 

VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE A

 

Vedlegg Tekst Guide A GuideB  
Vedlegg A Risikokategoriseringsmodellen    X
Vedlegg B Risikopolicy i «Vår Organisasjon.»   X
Vedlegg C Mandat ERM   X
Vedlegg D1 Eksempler på skjematur for
ERM-SystemEvaluering (ERMSE).
  X
Vedlegg D2 Vurderingskriterier/karakterskala (skala 1-5) for ERMSE.   X
Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE   X
Vedlegg D4 Spørreskjema Del B. ERMSE Eksisterende elementer i ERM-systemet    X
Vedlegg E Sjekklister/spørsmål    X
Vedlegg F1 Workshop    X
Vedlegg F2 Enkelt Risikospørreskjema   X
Vedlegg F3 Alternativt risikospørreskjema   X
Vedlegg F4 Risikotiltak    X
Vedlegg F5 Rapporter    X
Vedlegg F6 Håndtering og overvåking    X
Vedlegg F7 Vedlikehold av kontekst    X
Vedlegg G Nøkkelreferanser/standarder X X
Vedlegg H
Vedlegg I
ISO 31000:2009 Risikoledelse
Ordforklaringer
X
X
X
X
Vedlegg J Litteratur X X
Vedlegg K1 Tabeller og figurer i Guide A X  
Vedlegg K2 Tabeller og figurer i Guide B   X
Vedlegg L1 Innhold Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser   X
Vedlegg L2 Innhold Guide B – Gjennomføring og praktisk iverksettelse X

 

 

j0078754

Guide A Modul B11 Vedlegg I: Ordforklaringer

 

 

Annenlinjeforsvaret Annenlinjeforsvaret ivaretaes normalt av ” Corporate Risk Management”.
Med ”Corporate Risk Managenent” (CRM) menes i denne sammenhengen den enhet i form av person eller gruppe av personer som har det som sin oppgave å promotere og utvikle både organisasjonens ERM-system og den kollektive risikobevisstheten som er nødvendig for at ERM-systemet skal ha noen mening.
AS/NZS 31000:2009 Standard for Risk Management fra Australia og New Zealand.
Balanced Scorecard  Teori lansert av Robert Kaplan & David Norton ved Harvard Business School i 1992. (Se Balansert målstyring).  Andre brukte navn er Balansert styringsbilde eller Balansert Målekort.  En styringsmodell som baserer seg på både finansielle og ikke-finansielle parametere.  Filosofien trekker frem viktigheten av å forstå at andre faktorer enn kun de økonomiske «driver» et selskaps evne til å gjøre suksess.  Balansert målstyring er alltid delt inn i perspektiver med tilhørende styringsparametere.
Basel Committee Overvåking av bankforretninger En overenskomst blant verdens ledende bank overvåkingsinstitusjoner oppnådd i 1988. Gjennomført for å oppnå internasjonal overensstemmelse mht. målingen av bankenes hensiktmessige kapital, og etablere en minimum kapital standard.  Navnet ble gitt på bakgrunn av at Basel Committee sponset prosjektet.
Basel I  Med Basel I ble Egenkapitalforskriften fra 1988 gjort gjeldende og forutsetningen for en internasjonal enhetlig egenkapitalforpliktelse ble grunnlagt. Denne forplikter bankene ved kredittgivning å finansiere minst 8 % med egenkapital.
Basel II  Basel II fra 2001 erstatter gjeldende Basel Accord (Basel I) (fra 1988) som er en harmonisert internasjonal regelverk/standard for kapitaldekning i banker.Fra og med år 2006 skal bestemmelsene bli innført i mer enn 100 land i deres nasjonale lovgivning for å oppnå en større sikkerhet i verdens finanssystem.
Bedriftsinternt Miljø Det bedriftsinterne miljø er et svært vidt begrep.  Det omfatter alt fra tekniske og økonomiske rammebetingelser, til skrevne og uskrevne sosiale regler som, direkte eller indirekte, påvirker enkeltindividers evne til å handle i en felles, kollektiv interesse.
Beslutningsstøttesystemer Engelsk: ”Decision Support Systems (DSS)”.  Systemer som støtter i beslutningsprosessen.  DSS sier ingenting om hvilket ledelsesnivå som støttes. Det gjør derimot Ledelsesinformasjonssystemer og ”Executive Information Systems”.
Brønnpisser (”Whistle blower”)
Varsler
En nedlatende betegnelse på en person/ansatt som rapporterer om en organisasjons brudd mot lover og regler med direkte eller indirekte virkning på egne eller kollegers muligheter til økonomisk gevinst fra organisasjonen.
Chief Risk Officer(CRO) Til å koordinere og administrere arbeidet med ERM-systemet bør det utnevnes en ”Chief Risk Officer.  Dette er en senior konsulent ansvarlig for overordnet rapportering av organisasjonens risikoer.  I større og større grad representert på styrenivå.
Corporate Governance  Reglene om styring og kontroll av selskaper.Effektiv styring (”Governance”) er en sentral del av enhver organisasjon som streber etter å lykkes.  Styret og ledelsen er ansvarlig for å forsikre seg om at deres organisasjoner er godt ledet, i stand til å hanskes med fremtidige utfordringer og utnytte mulighetene.  De må til enhver tid ha en formening om hensiktsmessigheten og effektiviteten av de interne styrings og kontrollfunksjonene i organisasjonenCorporate Governance (virksomhetsstyring), generelt referert til som ”de prosesser som organisasjonen er styrt og kontrollert etter og er ment å imøtekommes”.  Hovedelementene er forretningsplanlegging, risikohåndtering, overvåking av prestasjoner og ansvarlighet.Corporate Governance aktiviteter er representert som fire prinsipielle komponenter1.            Retning.2.            Ledelsens aksjoner.3.            Overvåking.4.            Ansvarlighet. 
Corporate Risk Management(CRM) Den enhet i form av person eller gruppe av personer som har det som sin oppgave å promotere og utvikle både organisasjonens ERM-system/-rammeverk og den kollektive risikobevisstheten som er nødvendig for at ERM-systemet skal ha noen mening.
COSO’s Enterprise Risk Management Standard for Enterprise Risk Management – Integrated Framework fra 2004.  Laget i regi av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)
CRM Corporate Risk Management
Diversifisering Det å spre seg på for eksempel ulike verdipapirer for å redusere samlet risiko betegnes gjerne som diversifisering.
Drivere mht. en risiko Se risikodrivere.
EBIT “Earning Before Interest and Tax”
Effektivitet  Brukbarheten/hensiktmessigheten av en tilstand på et gitt tidspunkt.  Å bestemme om ERM er hensiktmessig/ brukbart er en bedømming som er et resultat av en vurdering av ERM-prosessen og ERM-systemet.
Eksponering I hvilken grad en organisasjon og/eller interessent berøres av en hendelse.
Ekstern kontekst Eksternt miljø hvor organisasjonen søker å nå sine målMerknad:  Ekstern kontekst kan omfatte:

 • det kulturelle, sosiale, politiske, juridiske, forskriftsmessige, finansielle, teknologiske, økonomiske, naturlige og konkurransemessige miljøet, enten det er internasjonalt, nasjonalt, regionalt eller lokalt;
 • viktige drivkrefter og trender som har innvirkning på organisasjonens mål; og
 • forholdet til eksterne interessenter og deres oppfatninger og verdier.
Elementer ERM  Dette er komponentene som del av ERMSE som må evalueres:

 • Integreringen med underliggende undersystemer.  Operative Risk Management systemer (ORM-systemer).
 • Eksistensen av risikopolicy og retningslinjer/guider/styrende dokumenter.
 • Tilordning av roller og ansvar.
 • Kvaliteten og hensiktsmessigheten av kjerneprosessen (identifisering, analyse, evaluering, tiltak og rapportering).
 • SystemEvaluering og uavhengig forsikring (revisjon).
 • Generell overordnet vurdering av det enkelte Operative Risk Management system(ORM).
Enterprise Risk Management  Helhetlig og integrert risikoledelse.ERM er en systematisk tilnærming for å gå til aksjon under usikkerhet ved å identifisere, analysere, evaluere, for deretter å treffe tiltak, rapportere, håndtere og kommunisere risikotemaer, og som tar hensyn til både risiko som trussel og risiko som mulighet og som kan ha en effekt på organisasjonens mål.”Enterprise Risk Management” (ERM) betrakter risiko både som en mulighet og som en trussel. ERM er videre en prosess, den involverer folk på alle nivåer i organisasjonen. Den er anvendt i en strategisk sammenheng. Den er anvendt på tvers av organisasjonen og tar et porteføljesyn” på risikoer. Den tillater ledelsen å definere sin risikoappetitt og å identifisere hendelser som kan ha innvirkning på organisasjonen. Den sørger for å sikre at strategiske og operasjonelle mål blir nådd. At organisasjonens rapportering er til å stole på.  At organisasjonen handler i henhold til lover og regler. At den “er tilpasset for oppnåelse av mål i en eller flere separate, men overlappende kategorier.
Enterprise Risk Management- SystemEvaluering En vurdering av hele ERM-systemet.
ERM Forkortelse for Enterprise Risk Management eller Enterprise-wide Risk Management. Helhetlig og integrert risikoledelse.
ERM-håndbok   Beskriver ERM-systemet og ERM-prosessen.  Videre beskrives ERM-pocy’en, retningslinjer, ansvar og myndighet. Dessuten den filosofien som organisasjonen har på området ERM.
ERM-IT system (ERMIT)  Her handler det seg om IT-systemer, metoder og modeller som hjelper beslutningstakerne til å styre og håndtere risikoer og ERM-systemet. Det viktige her er at beslutningstakere, risikorapportører, CRO og andre har informasjon i riktig mengde, hensiktmessig, formelt riktig og til rett tid til rådighet for å kunne treffe riktige beslutninger.
ERM-plan Spesifiserer hvordan risikohåndteringen vil bli gjennomført i organisasjonen og integreres med andre styrings- og overvåkingsaktiviteter og prosesser.  Den definerer og formaliserer forpliktelsen for risikohåndtering som det hersker enighet om i organisasjonen gjennom dokumentet ERM policy.Den delen innenfor ERM- systemet som  spesifiserer hvilken tilnærming, ledelseskomponenter og ressurser som brukes til håndteringen av risiko.Merknad 1: Typiske håndteringselementer er vanligvis prosedyrer, praksis, tildeling av ansvar, rekkefølge og tidspunktet for aktiviteter.
Merknad 2: ERM-planen kan brukes for bestemte produkter, prosesser og prosjekter, og den kan brukes for deler av eller hele organisasjonen.
ERM-policy Denne klargjør ledelsens forpliktelse til å iverksette og kontinuerlig utvikle ERM innen organisasjonen.  ERM-policyen innebefatter mål og elementer av ERM innen organisasjonen, og hjelper til med å promotere risikosensibiliteten blant ansatte, og å integrere ERM innen organisasjonens kultur.Strategiarbeidet tar utgangspunkt i de policyer (styrende dokumenter) som organisasjonen har, der hensikten og målet med strategiarbeidet, samt organisering og ansvaret er fastlagt.Erklæring om en organisasjons overordnede intensjoner og retning knyttet til ERM.
ERM-prosess En godt fungerende ERM-prosess består grovt sett av fire underprosesser, eller grupper av prosesselementer:1.     Det bedriftsinterne miljø i form av organisasjon, ansvar og myndighet, teknologi, kompetanse strategier og mål, samt flere andre grunnleggende faktorer som samlet avgjør om systemet vil fungere.2.     ERM-kjerneprosessen som skal identifiser vesentlige risikoer og mulige risikoer, samt rapporter disse.3.     Operative aktiviteter som skal iverksette foreslåtte tiltak og utviklingen av disse.4.     Systemovervåkning og etterprøving som skal kunne forvisse ledelsen om at systemet fungerer tilfredsstillende og foreslå forbedringer.Systematisk bruk av policyer, prosedyrer og praksis for styring av aktivitetene kommunikasjon, konsultasjon, bestemmelse av kontekst og identifisering, analysering evaluering, håndtering, overvåking og gjennomgåelse/gjennomgang? av risiko.
ERM-revisjon Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe bevis og evaluere dem på en objektiv måte for å fastslå i hvilken grad ERM-systemet/-rammeverket, eller enhver utvalgt
del av det, er tilfredsstillende og effektivt. 
ERMSE Enterprise Risk Management- SystemEvaluering
Vår betegnelse på en systematisk gjennomgåelse og analyse av hele ERM-systemet med sikte på å bekrefte dets funksjonalitet eller peke ut forbedringsområder. 
ERM-system/-rammeverk  Et rammeverk, et sett med elementer i en organisasjons ledelsessystem som er opptatt med å styre og håndtere risikoer.Ledelsessystemelementene kan innholde strategisk planlegging, beslutninger og andre strategier, prosesser og praksis for å håndtere risikoer.  Kulturen i en organisasjon er reflektert i dennes ERM-system.Et sett av elementer som gir grunnlaget og de organisasjonsmessige løsningene for å utvikle,  iverksette, overvåke, gjennomgå og kontinuerlig forbedre helhetlig og integrert risikoledelse (ERM) i hele organisasjonenMerknad 1 Grunnlaget inkluderer policyen, mål, mandat og forpliktelse til å håndtere risiko
Merknad 2 De organisasjonsmessige løsningene ikluderer planer, relasjoner, ansvarsområder, ressurser, prosesser og aktiviteter.
Merknad 3 ERM-systemet er integrert i organisasjonens overordnede strategiske og operative policyer og praksis.
ERM-systemelementer De komponentene som ERM-systemet/-rammeverket består av og som blir evaluert gjennom ERMSystemEvaluering.
ERM-verktøy Dette er kvalitative og kvantitative hjelpemidler som benyttes i gjennomføringen av ERM-prosessen og ERM-systemanalysen.
Etablering av kontekst Fastsetting av de eksterne og interne parametrene det skal tas hensyn til i håndteringen av risiko =risikostyringen, og angivelse av omfanget og risikokriteriene for RM-policyen.
Etiske verdier Standarden for moralske normer, holdninger, integritet og handlinger i en organisasjon.
Etterlevelse av krav ”Compliance”  I organisasjonens bestrebelser på å nå sine mål må organisasjonen følge de lovmessige og regulerende forskrifter som gjelder både internt og eksternt for organisasjonen.
Fare Kilde til potensiell skade.Merknad: En fare kan være en risikokilde.
Fase Gresk opphav ”avsnitt i et forløp”.I vårt tilfelle har vi delt ERM-prosessen inn i fasene 1 til 8 (etablering av kontekst, identifisering, analysering, evaluering, tiltak, rapportering, håndtering og overvåking, og ERM-SystemEvaluering og etterprøving.)
Finansielle risikoer Risikoer relatert til finansielle transaksjoner.  F.eks. valutarisikoer, kredittrisikoer, landsrisikoer.
Forretningsrisikoer  Forandringer i enten eksterne omgivelser eller i den forretningsmessig strategi som følge av slike forandringer som kan virke forstyrrende på evnen til fortsatt å arbeide målrettet.  F.eks. konkurrenters adferd.
Føre var system (”Early Warning System”)  Et system som signaliserer latente, dvs. fordekte farer som allerede eksisterer i form av informasjoner, irritasjoner eller impulser før de inntreffer.
Førstelinjeforsvaret Førstelinjeforsvaret består hovedsakelig av organisasjonens normale linjeorganisasjon i form av foretningsenheter og spesialavdelinger.
Gjennomgang”Review”  Handling som utføres for å fastslå egnetheten, tilstrekkeligheten og effektiviteten ved det aktuelle emnet for å oppnå fastsatte mål.
Merknad: Gjennomgang kan brukes for et ERM-system/-rammeverk, en ERM-prosess, en risiko eller en kontroll.
Hendelse Virkningen av en endring aktivert fra eksternt eller internt hold, som har en effekt på oppnåelse av organisasjonens mål.  Hendelsen kan være sikker eller usikker.  Dessuten kan hendelsen være en enkelt hendelse eller en serie av hendelser.Forekomst eller endring i et bestemt sett av omstendigheter.Merknad 1: En hendelse kan være en enkelt begivenhet eller en serie av flere begivenheter,  og den kan ha flere årsaker.
Merknad 2: En hendelse kan være at noe ikke skjer.
Merknad 3: En hendelse kan av og til  bli referert til som en «episode» eller «ulykkel».
Merknad 4: En hendelse uten konsekvenser  kan også kalles «tilløp til skade», «episode», ”nesten uhell” eller «nesten ulykke».
Hyppighet
”Frequency”
En av dimensjonene som risiko er målt etter i løpet av risikoestimeringen.Av praktiske årsaker er dette i ERM det samme som sannsynlighet.Antall hendelser  eller resultater pr. angittt tidsenhet. Merknad:  Hyppighet/frekvens kan brukes for hendelser i fortiden eller for potensielle framtidige hendelser. Hyppighet/frekvens brukes da som et mål på sannsynlighet.
Håndtere Stoppe opp, vurdere og igangsette nødvendige tiltak.
Informasjonsinnhentning Innsamling av informasjoner for å kunne fatte beslutninger.
Innkjøpsrisikoer Risikoer som oppstår i innkjøpsprosessen, innkjøpslogistikk eller kjøpte varer/tjenester mht. tilgjengelighet, kvalitet og/eller priser.  F.eks. avhengighet av leverandører.
Integritet Et uttrykk for «noe» en kan stole på eller ha tillit til.Av lat. integritas, sunnhet, uskadd tilstand, helhet, ukrenkelighet.  Brukes om en organisasjons helhet og uavhengighet, og om en persons gode egenskaper: redelighet, ubestikkelighet.  
Interessent/ interessegrupper”Stakeholder” Enhver individuell gruppe eller organisasjon som er i stand til å påvirke organisasjonen, påvirkes av eller tror at de blir påvirket av en aktivitet eller en beslutning.  Beslutningstakeren(e) er en interessent.Parter som blir påvirket av organisasjonen. Bla. aksjonærer, sosiale grupperinger, ansatte, kunder eller leverandører.Person eller organisasjon som kan påvirke, bli påvirket av, eller oppfatte seg selv som påvirket av en beslutning eller aktivitet
Merknad: En beslutningstaker kan være en interessent.
Intern kontekst Internt miljø hvor organisasjonen søker å oppnå sine målMerknad: Intern kontekst kan omfatte:

 • forvaltning, organisasjonsstruktur, roller og ansvarsområder;
 • policyer og  mål samt strategier som er etablert  for å oppnå dem;
 • kompetansen, i betydningen ressurser og kunnskap (f.eks kapital, tid, personer, prosesser, systemer og teknologier);
 • informasjonssystemer, informasjonsflyt og beslutningstakingsprosesser (både formelle og uformelle);
 • forholdet til interne interessenter og deres oppfatninger og verdier;
 • organisasjonenskulturen;
 • standarder, retningslinjer og modeller som brukes i  organisasjonen; og
 • form for og grad av kontraktsmessige forhold.

 

Intern kontroll En prosess styrt av organisasjonens styre og ledelse og annet personell for å sikre en hensiktmessig forsikring mht. oppnåelse av følgende mål:

 • Effektiviteten og brukbarheten mht. organisasjonens operasjoner.
 • Påliteligheten av finansiell rapportering.
 • Overensstemmelse med juridiske og regulerende forskrifter.

 

Internt overvåkingssystem Et synonym for internt kontrollsystem brukt i en organisasjon.
ISO 31000:2009 Standard for risikoledelse – prinsipper og retningslinjer.
ISO Guide 73:2009 Standard for risikoledelse – terminologi.
ISO 31010:2010 Standard for risikoledelse – risikovurderingsteknikker.
IT risikoer Svikt/unnlatelse i å skaffe stabilitet, sikkerhet, funksjonalitet, tilgjengelighet, pålitelighet.  Fleksibilitet og støtte til informasjonssystemer og databanker.  F.eks. misbruk av informasjons systemer.
Juridisk- og konformitets- risikoer Risikoer forårsaket av potensiell juridiske krav relatert til organisasjonens aktiviteter. Generelt inkluderer dette både betaling til advokater og tap som et resultat av juridiske aksjoner.Sviktende evne til å forstå eller effektivt ta i bruk/etterleve lover, reguleringer, bokholderi/skattemessige krav eller offentlige standarder og /eller kontrakter og /eller prinsipper og praksis.  F.eks. produkt sikkerhet.
Katastrofe En ødeleggende hendelse generelt karakterisert av at et høyt antall krav/fordringer blir levert forsikringsselskapene.
Kategoriseringsmodell/-verktøy Kategoriseringsverktøy hjelper organisasjonene med å gruppere og prioritere sine risikoer innenfor den industrigrenen de tilhører, og innen organisasjonen selv.  Slike verktøy hjelper ledelsen med å sikre at de fanger opp alle hovedrisikokategorier i organisasjonen, ikke bare enkelte og de tradisjonelle.Et felles ”stammespråk/risikospråk” (Risikokategoriseringsmodell) for å bidra til at alle som er involvert i ERM-prosessen kommuniserer klart og tydelig.I teorien kan risikoer bli kategorisert iht.:

 1. Årsaker (f.eks. ustabil produksjonsprosess, leverandøravhengighet, risiko for substitutter, teknologisk forandring eller kvalitetsproblemer).
 2. Hendelser (f.eks. regionale kriser, miljø katastrofer, streiker, misligheter eller feil i tekniske systemer).
 3. Konsekvens (f.eks. på eiendom, inntjening, ”cash flow” eller image/omdømme).
 4. Risiko håndteringsstrategi (f.eks. mulighet for forsikring, mulighet for å kontrollere, eller mulighet for å transferere).

 

Kjerneprosess Kjerneprosessen som er syklisk består i hovedsak av oppgaver og funksjoner som i det vesentlige er innbyrdes avhengig av hverandre.Kjerneprosessen har til oppgave å identifisere, analysere og evaluere, risikoer organisasjonen eksponeres for.Videre skal den foreslå tiltak, rapportere til den ytre prosessdelen med fastlagte intervaller.
Kommunikasjon og konsultasjon  Kontinuerlig og gjentakende prosesser som gjennomføres i en organisasjon for å gi, utveksle eller innhente informasjon, og for å ha dialog med interessenter om håndtering av risiko.Merknad 1: Informasjonen kan være relatert til forekomst, type, format, sannsynlighet, viktighet, evaluerbarhet, aksepterbarhet og håndtering av risiko.
Merknad 2 Konsultasjon er en toveis, veloverveid kommunikasjonsprosess mellom en organisasjon og dens interessenter vedrørende en sak, før en beslutning tas eller en retning velges i den aktuelle saken.
Konsultasjon er:

 • en prosess som viker inn på en beslutning gjennom innflytelse heller enn gjennom maktutøvelse; og
 • et innspill til beslutningstaking, ikke felles beslutningstaking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens Resultatet eller effekten av en hendelse.
Konsekvensen eller virkningen må være ”mindre enn 0” (m.a.o. negativ) for å representere en risiko.  Er konsekvensen ”større enn 0” representerer dette i vår terminologi muligheter som kan utnyttes.  Dersom sannsynligheten og/eller konsekvensen forventes å være ”lik 0”, anses hendelsen å være uinteressant både som mulighet og risiko.Utfallet av en hendelse som påvirker mål.Merknad 1: En hendelse kan medføre flere konsekvenser.
Merknad 2: En konsekvens kan være sikker eller usikker og ha positiv eller negativ innvirkning på mål.
Merknader 3: Konsekvenser kan uttrykkes kvalitativt eller kvantitativt.
Merknad 4: Opprinnelige konsekvenser kan bli mer omfattende gjennom kjedereaksjoner.
Kontekst Ordet ”kontekst” kommer av det latinske ”contexere”, eller å flette, veve sammen en tekst eller en tankesammenheng med en annen, som dermed kan gi den opprinnelige teksten eller tankesammenhengen en ny betydning.  Den nye teksten eller tanken har med andre ord betydning for hvordan den opprinnelige teksten eller tanken skal forståes.Denne nye teksten eller tankesammenhengen er ”Enterprise Risk Management”(ERM).  ERM må altså få betydning for organisasjonens kollektive forståelse av seg selv, sine målsetninger og hvordan den oppnår disse.
Kontinuitetsplan Utarbeidelse av en kriseplan, katastrofeplan, ofte omtalt som ”Business Continuity Plan”, i forkant av hendelsen.
KonTraG  ”The German Act on Corporate Control and Transparency” (”Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich”, – KonTraG)” av 1998.  Noe forenklet kan vi si at loven gjør styret og dets medlemmer (økonomisk) ansvarlig ovenfor samfunnet generelt og sine eiere spesielt, dersom det i organisasjonen ikke finnes mekanismer eller rutiner som sikrer dem den informasjon som kreves i utførelsen av deres styreverv.  Styret må med andre ord kunne dokumentere rutinene for hvordan de skaffer seg den informasjon som benyttes, og gjennom dem hvilken informasjon de til enhver tid har hatt tilgjengelig som grunnlag for sine beslutninger.  Feil beslutninger på basis av manglende eller mangelfull informasjon, kan i verste fall medføre personlig erstatningsansvar dersom mangelen på informasjon ikke skyldes brudd på de av styret godkjente rutiner.
Kontroll/oppfølging  En eksisterende prosess, policy, praksis eller andre aksjoner/tiltak som skjer for å minimalisere risikoer (negativt) eller øker mulighetene (positivt).  Ordet kontroll kan også bli brukt for å sikre hensiktmessig forsikring mht. oppnåelsen av mål.
Kontroller  Policyer og prosedyrer som hjelper til med å sikre kontinuerlig og hensiktmessige operasjoner mht. organisasjonens systemer.Tiltak som modifiserer risiko. Merknad 1: Kontroller inkluderer enhver prosess, policy, plan og praksis samt andre ordninger som modifiserer risiko.
Merknad 2: Det er ikke alltid tiltenkte kontroller har den  tilsiktede eller antatte modifiserte virkningen.
Kontrolltiltak En form for risikoreduksjon for å redusere sannsynligheten for at risikohendelsen modner.
Kost-/nytteanalyse  Systematisk sammenligning av alternativer for å kunne treffe rasjonelle beslutninger. i ERM-prosessen.  Kost-/nytteanalysen spiller en stor rolle ved risikofinansiering.  Hyppig vurderes imidlertid risikofinansieringen rent intuitiv.  ERM-tilnærmelser hjelper til i forbindelse med slike beslutningsprosesser.
KPI / Key Performance Indicators.  Tallfestet indikator på en organisasjons eller funksjons ytelser under bestrebelsen e på å nå sine mål.
KRI / Key Risk Indicator Tallfestet indikator på de risikoer en organisasjon eller funksjon utsettes for.
Kriterier Et sett med standarder som måler effektiviteten og hensiktsmessigheten med ERM-prosessen.
Ledelsesprosess En serie av aksjoner/tiltak som blir tatt av ledelsen for å styre organisasjonen.  Enterprise Risk Management er del av og integrert med ledelsesprosessen.
Manuell kontroll Kontroller gjennomført manuelt, ikke av en computer.
Metode Av gresk methodos, til hodos, vei, dvs.vei mot målet.  Planmessig fremgangsmåte for å løse et problem, oppnå et resultat etc..  Metodikk, læren om metodene, beskrivelse av den fremgangsmåte som brukes i et bestemt fag.  Metodisk, planmessig, systematisk.
Mulighet Sannsynligheten for at en hendelse oppstår og har en positiv effekt på oppnåelsen av målsettinger.Anledning at en hendelse forekommer og influerer positivt på oppnåelsen av målsettinger”.
Mål Tilsvarer «objective» på engelsk.  Dette er målet som skal nås innen innsatsområdet.  Et eksempel er» å bli markedsleder».  Vi spesifiserer ytterligere ved å si hvordan dette skal måles ”måltall/measures” og hvor mye vi skal oppnå ”budsjettert mål/target”.
Måltall Tallfestet beskrivelse av en person eller organisasjons mål setting.  (Hovedmål eller delmål).  Måltallet er knyttet til budsjettert mål, eller «target».
Objektiv risiko  En risiko som ligger i saken selv.  F.eks. i måten å bygge en fabrikk på.  Det motsatte er subjektiv risiko.
Operasjonell risiko  Risiko for tap betinget av utilstrekkelig eller manglende interne prosesser, ansatte, systemer eller eksterne hendelser.
Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoer Risikoer innen verdikjedeprosessen eller støtteprosesser.  F.eks. stabil produksjonsprosess.
Operasjoner Brukt i forbindelse med målsettinger.  Har å gjøre med brukbarheten/egnetheten og effektiviteten av organisasjonens aktiviteter, inklusiv prestasjons- og resultatmål, og for å sikre ressursene mot tap.
Operativ Risk Management Operative Risk Management-prosesser foregår ute i de operasjonelle forretningsenhetene og omfatter generelt en faglig eller spesialisert avgrenset tilnærming til risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering, risikotiltak og risikorapportering.
Organisasjon Gruppe av folk og fasiliteter med rammer for ansvar, myndighet og roller.En bedrift, et firma, institusjon, eller en del av et konsern, offentlig eller privat, som har sine egne funksjoner og administrasjon.
ORM Forkortelse for Operativ Risk Management
Overvåking”Monitoring” Kontinuerlig kontroll, tilsyn, kritisk observering eller fastsetting av status for å identifisere avvik
fra påkrevd  eller forventet prestasjonsnivå.Merknad:  Overvåking kan brukes på et ERM-system/-rammeverk, en ERM-prosess, en risiko eller en kontroll.
Personalrisikoer Svikt/unnlatelse i å rekruttere, belønne, utvikle, forsvare eller beholde ansatte eller utvikle gode relasjoner med de ansatte.  F.eks. rekruttering av nøkkelpersonell.
Policy  Ledelsens diktat av hva som skal gjøres.  En policy tjener som basis for prosedyrer og iverksettelsen av disse.
Portefølje  Av fransk ”portefeuille”, dokumentmappe, av porter, bære, og ”feuille”, ark, blad, samling av dokumenter eller verdipapirer, f.eks. aksjeportefølje.Med begrepet portefølje vil vi i denne sammenhengen mene en beholdning av ulike risikoer.
Prestasjonsledelse/Performance Management Måling av ytelse av medarbeidere og hvor godt de oppnår sine mål.  I ”performance management” ligger også kompetansekartlegging, kursing, opplæring osv..  Det er viktig å kjenne til forskjellen mellom ”Performance Management” og ”Performance Measurement”.  Enkelte skiller ikke mellom disse to.  Dette kan bidra til forvirring.
Prestasjonsmåling/Performance Measurement (PM)  Måling av ytelse i bedrifter og organisasjoner.  Dette kan være etter styringsmodellen ”Balanced Scorecard”, men PM dekker i tillegg en rekke andre måter å vurdere ytelse på.  Enkeltelementene i et ”BSC” som for eksempel kundetilfredshet er et eksempel på ”Performance Measurement”.
Prosedyre En aksjon/et tiltak som iverksetter en policy.Av latin, en fremgangsmåte.  Juridisk, partenes avsluttende innlegg etter bevisførselen i en rettssak.
Prosessanalyse En teknikk for systematisk å analysere og notere, i standardisert form, en organisasjons strategiske, forretningsmessige, operasjonelle og tekniske prosesser mht. spesifikke aksjoner.
Ratingskala Måleskala/graderingsskala  Oftest vil rammen for måleskala være gitt gjennom valg av standardverktøy under etablering av kontekst.  Disse benytter imidlertid som oftest en graderingsskala (ratingskala), der et intervjuobjekts holdning til et gitt spørsmål graderes.  Vi kan ha både en ”to-polig” og en ”en-polig” skala.En rating er utrykt ved hjelp av spesifikke symboler på en ordinalskala og representerer meningen til den spurte/respondenten.
Restrisiko
”Residual
risk”
Risikoen som er tilbake etter risikotiltak/håndtering.Ikke alle risikoer lar seg eliminere helt ved spesielle tiltak og blir med videre i prosessen.  Likedan vil det finnes risikoer som i utgangspunktet er så små at tiltak mot dem derfor ikke er formålstjenlig.  I en idealsituasjon vil disse risikoene samlet utgjøre ”aksepterte risikoer”, også ofte omtalt som ”residualrisikoer”.  Vesentlige residualrisikoer må underlegges kontroll og begrensningstiltak.Risiko som er igjen etter risikohåndtering. Merknad 1: restrisiko kan inneholde uidentifisert risiko.
Merknad 2: restrisiko kan også kalles «risiko man tar for egen regning»
Risiko  Begrepet risiko er avledet fra italiensk „risicare“ som betyr å „tørre“.  Det dreier seg om vågestykket å handle, som fører til en risiko ved å handle pga av mangel på informasjon.Virkningen av usikkerhet knyttet til målMerknad 1: En virkning av et avik fra det forventede-positive og/eller negative.Merknad 2: Det kan være flere aspekter ved mål (for eksempel finansielle, helse-, sikkerhetsmessige og miljørelaterte malsettinger), og målene kan gjelde for ulike nivaer (for eksempel pA et strategisk nivå, for en hel organisasjon, for et prosjekt, for et produkt ogfor en prosess).Merknad 3: Risiko karkteriseres ofte ved å refere til potensielle hendelser og konsekvenser, eller en kombinasjon av disse.Merknad 4: Risiko uttrykkes ofte som en kombinasjon av konsekvensene av en hendelse(inkludert endringer i omstendigheter) og den /tilhørende sannsynligheten for hendelsen.
Merknad 5: Usikkerhet er en tilstand dr det er mangel på informasjon, manglende forstålse av eller kunnskap om en hendelse, dens konsekvens eller sannsynlighet for at den skal forekomme. 
Risikoaggregering  Sammenfatning av flere enkeltrisikoer mht. likhetstegn.  I ERM er målet med aggregeringen å bestemme den samlede porteføljen av risikoer for organisasjonen og den relative betydningen av enkeltrisikoer.  Korrelasjonen av enkeltrisikoer må eksplisitt bli tatt hensyn til.  En metode for risikoaggregering og kvantifisering er ”Monte-Carlo-simulering”.Eksempler på ulike aggregeringsnivåer kan være:·                    Risiko (detaljnivå).·                    Risikokategori (risikogruppe/-art).·                    Organisatorisk nivå(jf. terskelverdier).·                    Forretningsenhet.·                    Spesialistavdelinger.·                    Bransjer.·                    Divisjoner.·                    Produktgrupper.·                    Konsern. Kombinasjon av flere risikoer samlet til en risiko for å utvikle en mer samlet forståelse av den overordnede risikoen. 
Risikoaksept/ risikoakseptering  Ikke alle risikoer lar seg eliminere helt ved spesielle tiltak og blir med videre i prosessen.  Likedan vil det finnes risikoer som i utgangspunktet er så små at tiltak mot dem derfor ikke er formålstjenlig.  I en idealsituasjon vil disse risikoene samlet utgjøre ”akseptere risikoer”, også ofte omtalt som ”residualrisikoer”.  Vesentlige ”residualrisikoer” må underlegges kontroll og begrensningstiltak.Veloverveid beslutning om  å ta en bestemt risiko.Merknad 1: Risikoaksept kan forekomme uten risikohåndtering eller i løpet av risikohåndteringsprosessen.
Merknad 2: Aksepterte risikoer er gjenstand for overvåking og gjennomgang.
Risikoanalyse Kvantitativ og kvalitativ vurdering av risikoer.  Prosessen med å kvantifisere og beskrive de risikoene som kan ha en effekt på organisasjonen og estimere deres konsekvens og sannsynlighet.Systematisk prosess for å forstå risikoen og nivået på risikoen.  Gir basisen for risikoevalueringen og beslutninger mht. risikotiltak.Prosess for å forstå formen for risiko og bestemme risikonivået.Merknad 1: Risikoanalyse gir grunnlaget for risikoevaluering  og beslutninger om risikohåndtering.Merknad 2: Risikoanalyse inkluderer risikoestimering.
Risikoappetitt Risikoappetitt eller risikovilje er den grad av risiko som en organisasjon er villig til å akseptere for å øke sin verdi.  Den reflekterer organisasjonens filosofi, og har innflytelse på organisasjonens kultur og måten organisasjonen utfører sine daglige gjøremål på.Risikonivå(risikoappetitt, grenseverdier, risikotoleranse, risikoviljen).En organisasjons vilje, eller evne til å påta seg risiko omtales ofte som dens ”risikoappetitt”.  Det er denne ”appetitten” organisasjonen må redegjøre for i sine strategier og styrende dokumenter.”Risikoappetitten” bør likedan følges av en klar avgrensing i form av ”Risikotoleranse”.  Definisjonen av ”risikoappetitt” og ”risikotoleranse”, kan være så enkel eller komplisert som organisasjonen ønsker å lage den.Mengde og type risiko som en organisasjon er villig til å ta tak i eller ta for egen regning.
Risikoaversjon Motvilje til å ta risiko.
Risikobehandling Se risikohåndtering
Risikobeskrivelse Strukturert redgjørelse om risiko, som vanligvis inneholder fire elementer: kilder, hendelser, årsaker og konsekvenser.
Risikobevissthet  Engelsk ”Risk Awareness“.  Det omfanget personen merkbart sanser og forstår farene vedkommende befinner seg i.  Videre hvorvidt personen som handler ”risikant” er bevisst ”risikoen”.  Risikoinnstilling.  Det blir skilt mellom risikoaversjon, risikonøytralitet og risikovennlighet.
Risikodeling  Dele byrdene med tap eller gevinst mht. spesifikke risikoer.Juridiske krav kan begrense, tillate eller gi mandat til å dele noen risikoer.  Risikodeling kan foretas ved hjelp av forsikringer eller andre avtaler.  En risikodeling kan også medføre at nye risikoer oppstår eller at eksisterende risikoer modifiseres.Form for risikohåndtering som omfatter avtalt fordeling av risiko med andre parter.
Merknad 1: Juridiske eller forskriftsmessige krav kan begrense, forby eller pålegge risikodeling.Merknad 2: Risikodeling kan gjennomføres gjennom forsikring eller andre avtaleformer.Merknad 3: I hvilken grad risikoen fordeles kan være avhengig av påliteligheten og klarheten ved delingsordningen.
Merknad 4: Risikooverføring er en form for risikodeling.
Risikodrivere Dette er «lead» indikatorer som viser hva som må være i orden for at vi skal kunne oppnå f.eks. finansielle resultater.  Et eksempel på en driver er en medarbeidertilfredshetsundersøkelse.  Denne driver kvaliteten på interne prosesser, som igjen driver kundetilfredshet, som igjen driver de finansielle resultatene.Nye markeder, nye prosjekter, nye tjenester, nye produksjonsprosesser, nye produkter, ny organisasjonsform, nye leder filosofi og ny teknologi innebærer alle nye risikomomenter for en organisasjon.  Organisasjoner må metodisk fokusere på de risikoer som organisasjonen står ovenfor mht. fortid, nåtid og fremtid.ERM-systemet definerer usikkerhetene og risikomomentene som risikodrivere.
Risikoeier Person eller enhet med overordnet ansvar for og myndighet til å håndtere risiko.
RisikoestimatRisk estimation” Aktiviteten med å estimere hyppigheten eller sannsynligheten og konsekvenser av risikoscenarioer, inklusiv en betraktning av usikkerhetene mht. estimatene.
Risikoevaluering En vurdering av f.eks. sannsynligheten av risikoen for oversvømmelse, deres konsekvens i forhold til oppsatte mål.  Det er vanlig å skille mellom en risikoprosessvurdering og vurdering av risiko på objektet.Formålet med risikoevalueringen er i første rekke å skaffe oss best mulig oversikt over den enkelte risikos innvirkning på de ulike målsetninger organisasjonen har definert under etableringen av kontekst (strategi og policy).  Spesielt gjelder dette:

 • Bestemme om en risiko kan aksepteres, eller krever øyeblikkelig handling.

 

 • Prioritere de identifiserte risikoene for å tildele begrensede ressurser til nøkkelrisikoene.

 

 • Identifisere potensiell akkumulering og diversifiseringseffekter på forskjellige organisasjonsenheter.

 

Prosess for å sammenligne resultatene av en risikoanalyse med risikokriterier for å bestemme hvorvidt en risiko og/eller dens omfang kan aksepteres eller tolereres
Merknad: Risikoevaluering bidrar i beslutningen om risikohåndtering.

 

Risikofinansiering Form for risikohåndtering som omfatter beredskapsordninger for framskaffing av midler som skal dekke eller modifisere de økonomiske konsekvensene, dersom de inntreffer.
Risikohendelse Se hendelse.
Risikoholdning”Risk attitude” Organisasjonens tilnærming til å vurdere og deretter ta tak i risiko, ta risiko for egen regning, bære eller se bort fra risiko.
Risikohåndtering Hvordan en risiko er behandlet og tiltak iverksatt.Prosess for å modifisere  risiko. Merknad 1:  Risikohåndtering kan innebære følgende:

 • unngå risikoen ved å beslutte seg for ikke å begynne eller ikke å fortsette med aktiviteten som forårsaker risikoen;
 • ta eller å øke risikoen for å kunne dra nytte av en mulighet;
 • fjerner risikoenkilden;
 • endre sannsynligheten;
 • endre konsekvensen;
 • dele risikoen med en eller flere andre parter [inkludert kontrakter og risikofinansiering], og
 • ta risikoen for egen regning som følge av en veloverveid beslutning.

Merknad 2: Risikohåndtering som omhandler negative konsekvenser kalles av og til «risikoavbøting», «risikoeliminering», «risikoforebygging» og «risikoreduksjon».
Merknad 3: Risikohåndtering kan skape nye risikoer eller modifisere eksisterende risikoer.

 

 

 

 

Risikoidentifisering Setter navn på, og beskriver mulige risikoer som en organisasjon kan stå ovenfor.  Uansett kvalitativ eller kvantitativ risikoanalyse vil prinsippet bak identifisering av risikoer være å finne frem til de risikoer som har en sannsynlighet for å inntre som er større enn ”0”, og av den grunn bør være gjenstand for nærme analyse i risikoanalysefasen.Risiko = (Sannsynlighet >0) * (Konsekvens < 0)Den innholder ikke klassifisering eller ”rating”/scoring” som er en del av risikoanalyse og risikoevaluering.Effektiv risikoidentifisering er helt avhengig av et felles ”stammespråk” personer og enheter i mellom.  Uten dette vil vi oppleve ineffektiv kommunikasjon, missforståelser og ressurssløsing.Det er derfor av største viktighet at organisasjonen bygger sin identifiseringsprosess på en felles risikokategoriseringsmodell og at de som bidrar med identifisering av risikoer, er fortrolig med denne og andre retningslinjer for denne rapporteringen.Prosess for å finne, gjenkjenne og beskrive risikoer Merknad 1: Risikoidentifisering omfatter identifisering av risikokilder, hendelser, deres årsaker og deres potensielle konsekvenser.
Merknad 2: Risikoidentifisering kan omfatte historiske data, teoretisk analyse, velbegrunnete oppfatninger og ekspertoppfatninger, og interessentens behov. 
Risikokategori /risikobibliotek Se kategoriseringsmodell.
Risikokilde Element som alene eller i kombinasjon har et iboende potensial til å forårsake risiko
Merknad:  En risikokilde kan være materiell eller immateriell.
Risikokommunikasjon En toveis kommunikasjon mellom interessenter om eksistensen, natur, form, kvaliteten, eller aksept av risikoen.
Risikokontroll/-overvåking  En art av risikoradar i ERM-prosessen.  Omfatter ERM-kjerneprosessen over tid.  Hertil hører regelmessige målinger av ERM-metoder og ERM-prosedyrer, effektivitet og brukbarhet.
Risikokontrollstrategi Et program som kan innholde forskjellige risikokontrollmuligheter.
Risikokostnader  Nytten av politiske risikotiltak avtar med stigende grad av sikkerhet.  Ut ifra økonomiske vurderinger kan visse investeringer i tilleggsutstyr være ulønnsomme.  Målet må være å oppnå et optimalt nivå på risikokostnadene, dvs. at det må unngås en målkonflikt mellom risikokostnadene og sikkerhetsgraden.
Risikokriterier Grunnlag som betydningen av  en risiko evalueres mot.Merknad 1:  Risikokriterier bygger på organisatoriske
mål, og ekstern kontekst og intern kontekst.Merknad 2: Risikokriterier kan utledes fra standarder,
lover, policyer og andre krav.
Risikokultur Kollektive holdninger og handlingsmønstre organisasjonen møter omgivelsene med i sin daglige omgang med risiko, omtales ofte som ”risikokultur”.
Risikoledelse”Risk Management” Koordinerte aktiviteter for å rettlede og håndtere en organisasjon med hensyn til. risiko.
Risikomatrise For å lette innsamling av informasjon i kvantitative analyser, bearbeide denne informasjonen og kommunisere resultatet av ERM-arbeidet, bør det benyttes et hensiktsmessig verktøy.Risikoen for de ulike hendelsene kan anslås i en risikomatrise ved å kombinere sannsynligheten for at hendelsen inntreffer med konsekvensen hvis hendelsen inntreffer.Verktøy for å rangere og vise risiko ved å definere intervaller/ områder for konsekvens og sannsynlighet.
Risikonivå Et estimat på sannsynligheten og konsekvens av en hendelse.Omfanget av en risiko eller kombinasjon av risikoer, uttrykt som en kombinasjon av konsekvenser og sannsynligheten for at disse forekommer.
Risikooppfattelse/ “Risk perception” Engelsk. ”risk perception”.  Fornemmelse av farer og bedømming av de risikoene som er forbundet med dette.  Preget av personens egne subjektiv forståelse av risikoen.  Vanligvis et begrep som ikke kan måles, da risikoer ikke kan ”fornemmes”, men fremstiller en vurdering.Betydningen som interessegrupper fordeler risikoene på.  Denne oppfattelsen er avledet ut ifra interessentenes uttrykte behov, spørsmål og bekymringer.Interessentens  oppfattelse av en risiko Merknad:  oppfattelsen av risiko gjennspeiler interessentens behov, fokusområder, kunnskap, oppfatning og verdier.
RisikoppmerksomhetRisk Awareness  Risikobevissthet.  Det omfanget, som personen som befinner seg i fare, registrerer bevisst.  Videre hvorvidt personen som med vilje handler ”risikant” er seg bevisst omfanget av risikoene.
Risikooverføring Risikooverføring vil kunne omfatte overføring til samfunnet generelt, ansatte, kunder eller leverandører, samt ikke minst tredjepart i form av forsikringsinstitusjoner.
Risikoovervåking Sjekke, kontrollere, observere kritisk eller måle fremdriften av en aktivitet, aksjon/tiltak regelmessig for å identifisere forandring fra krav til prestasjonsnivå eller det som er forventet.
Risikoprofil En godt definert risikoappetitt og risikotoleranse dokumentert i organisasjonens overordnede strategi, tilkjennegir overfor organisasjonen hvor, – og hvordan ledelsen ønsker at ressurser skal anvendes og vil kunne underbygges og støttes av underliggende detaljerte strategier, forretningsplaner, investeringsplaner og lignende.  Dette omtales ofte også som organisasjonens ”risikoprofil”.De verdier og den miks vi har mellom faktorene ”sannsynlighet og konsekvens”, gir uttrykk for den ”risikoprofil” vi til enhver tid har i forhold til den enkelte risiko.Beskrivelse av ethvert sett med risikoer.
Merknad: Risikosettet kan inneholde deler av organisasjonen, eller fastsatt på annen måte.
Risikorapportering En innberetning, melding (om noe som er skjedd, utført mht. risiko etc.) eller uttalelse.  Denne kan være skriftlig eller muntlig.Det overordnede formålet med rapporteringen av nøkkelrisikoer og risikohåndtering er å:

 • Forbedre kvaliteten og støtte beslutninger i rett tid.
 • Bestemme prioriteringer mht. aksjon og forbedring.
 • Gjøre den overordnede ledelsen og styret i stand til å adressere og håndtere nøkkelrisikoer slik dette er påkrevd.
 • Underbygge bestrebelsen på å tilfredsstille eksterne krav til rapportering.

 

Brukt i forbindelse med mål og har å gjøre med påliteligheten av organisasjonens rapportering, inklusiv både intern og ekstern rapportering av finansiell og ikke finansiell informasjon.

 

Kommunikasjonsform som skal informere bestemte interne eller eksterne interessenter ved å  gi informasjon om status for aktuell risiko og dens håndtering.

 

Risikoreduksjon Redusere sannsynlighet eller konsekvens for risikoen. Risikoreduksjon iverksettes ved reduksjon av sannsynlighet for og/eller konsekvensen av en hendelse.
Risikoregister En oversikt over risikoene bygget på kategoriseringsmodellen.  Viser vurderingene på en skala fra 1-5 mht. årsak, sannsynlighet, konsekvens, dagens kontroller, risikoprioritering, tiltak, tidshorisont og ansvarlig.Informasjonsregister over identifiserte risikoer.
Merknad: Begrepet «risikoliste» brukes av og til i stedet for «risikoregister»
Risikoscenario “Risk scenario” En definert sekvens av hendelser med en assosiert hyppighet (sannsynlighet) og konsekvens.
Risikostyring  Etter risikoidentifiseringen, risikoanalysen og risikoevalueringen må organisasjonen vurdere hvordan den omgås risikoene.  Dvs. hvilke tiltak den treffer.  Risikoene kan unngås, begrenses, overføres eller de kan bæres selv.
Risikotaking for egen regning
”Risk Retention”
Akseptering av den potensielle fordelen ved gevinst eller byrden ved et tap fra en bestemt risiko.Merknad 1: Å ta risiko for egen regning innebærer aksept av  aksepten av restrisiko.
Merknad 2: Risikonivået for restrisiko kan avhenge av risikokriterier.   
Risikotiltak En prosess av valg og iverksettelser av aksjoner/behandling av risikoer for å modifisere risikoene.Risikoer kan aldri helt elimineres.  Målsetningen med ERM er da også begrenset til å finne frem til tiltak som kan reduser en risiko, eller en konsekvens av denne.Aksjoner som organisasjonen tar i forbindelse med risikoen.
Risikotoleranse Risikotoleranse er det akseptable nivå av variasjon relatert til å nå organisasjonens mål.Organisasjonens eller interessentens  vilje til å bære risikoen etter risikohåndteringen for å oppnå sine mål.
Risikotransfer ”Risk Transfer” Praksisen med å fjerne risikoer fra organisasjonens operasjoner.  Vanlige former for risiko transfer inkluderer bl.a. forsikring, salg av forretningsenheter.
Risikounngåelse Unnlate å sette seg selv eller organisasjonen i den situasjon at en hendelse, som kan medføre risiko, kan inntreffe.Veloverveid beslutning om å ikke bli involvert i en aktivitet eller beslutning om å trekke seg  fra aktiviteten for å unngå eksponering for en bestemt risiko. Merknad: Risikounngåelse kan bygge på resultatet av risikoevaluering og/eller juridiske og forskriftsmessige forpliktelser.
Risikovurdering”Risk assessment” Samlet prosess som består av risikoidentifisering, risikoanalyse og risikoevaluering.
Risk Champions I vårt ”case” er dette en person eller gruppe personer som har oppfølging av en organisasjons ERM-system som del av sine dedikerte oppgaver.  En ”Risk Champion” har ansvaret for ERM-systemet innen sin organisasjonsenhet.
Risk Governance Styring av risiko.
Risk mitigation Se risikoreduksjon.
Sannsynlighet Sannsynligheten for at en gitt hendelse inntreffer.Uansett kvalitativ eller kvantitativ risikoanalyse vil prinsippet bak identifisering av risikoer være å finne frem til de risikoer som har en sannsynlighet for å inntre som er større enn ”0”, og av den grunn bør være gjenstand for nærme analyse i analysefasen.Risiko = (Sannsynlighet >0) * (Konsekvens < 0)I en kvalitativ analyse vil vi normalt ikke stille krav til så konsise uttrykk, men nøye oss med å beskrive sannsynligheten som ”usannsynlig, sannsynlig og sikker”, eller lignede.Er det mulig å angi objektive eller subjektive sannsynligheter, så er risikoen kvantifiserbar.  Den objektive fastsettelsen av sannsynligheter er et resultat ut ifra den statistiske vurderingen av et tilstrekkelig antall data.De subjektive sannsynlighetene blir fastlagt på grunnlag av den vurderende personens erfaring.  Ved kvantifiseringen av risikoene kan sannsynligheten for å inntreffe og mulige taps- henholdsvis gevinststørrelse angis.  ”Value-at-Risk” er således et mål for kvantifiseringen av risiko som ofte er benyttet innen bank – og finansverdenen.Potensialet for at noe skjer. 
Selvvurdering ”Self Assessment”  Selvvurdering er en egenevaluering av risikoer fra utvalgte medarbeidere og tjener til å identifisere og vurdere risikoer.Den blir spesielt brukt for å identifisere risikoer og følge opp hvordan de forandrer seg, evaluere de kontroller som eksisterer og eventuelt treffe forbedringstiltak.   Dessuten initiere og gjøre det mulig med en konsistent risikovurdering ut over organisasjonsenheten, og understreke betydningen av det desentraliserte ansvaret for styringen og håndteringen av risikoer
SOX The Sabanes Oxley Act.  Amerikansk (USA) lov vedtatt i juli 2002.  Loven bygger på arbeidene i ”The Treadway Commission” og ble aktualisert gjennom de mange finansielle skandalene i USA på slutten av 1990 – og begynnelsen av 2000-tallet.
Strategisk Brukt sammen med mål.  Har å gjøre med mål på høyt nivå som er avstemt med og støttet opp om av organisasjonens misjon og/eller visjon.
Strategisk risiko håndtering  Den sentrale delen av strategisk risikostyring og -håndtering er fastleggelsen av organisasjons risikoholdning.  Strategisk risikostyring og -håndtering danner grunnlag og utgangspunkt for et effektivt ORM.Relatert til sentrale, strategiske mål og målsettinger.  Risikoer som har strategisk betydning for organisasjonen.
Subjektiv risiko  Her handler det om individuelle risikokjennetegn (uvørn, omsorgsfull, tillitsvekkende etc.) som har en innflytelse på hvordan risiko oppfattes og håndteres. Se objektiv risiko.
System Evaluering En vurdering av hele ERM-systemet/-rammeverket..
Sårbarhet
”Vulnerability”
Iboende egenskaper hos noe gir følsomhet for en risikokilde som kan føre til en hendelse med en konsekvens.
Tilpasningsdyktighet/robusthet“Resilience” Tilpasningsdyktigheten/endringsdyktigheten til en organisasjon i et sammensatt og skiftende miljø.
The Sabanes Oxley Act (SOX) I USA ble det i juli 2002 vedtatt en ny lov for å gjenreise tilliten i det amerikanske kapitalmarkedet. Loven, som kalles ”the Sarbanes-Oxley Act” (SOX) er direkte foranlediget av de store finansskandalene som i løpet av de siste årene har rammet bl.a. Enron, WorldCom, Adelphia,Allied Irish Bank, HealthSouth, og Arthur Andersen og andre aktører i det amerikanske og internasjonale kapitalmarkedet.Loven gjelder for alle selskaper som har utstedt verdipapirer i USA, som handles over børs i USA og som ellers er pålagt rapportering til det amerikanske verdipapirtilsynet Securities and Exchange Commission (SEC).
The Turnbull Report Rapporten er gitt ut som guide av “The Institute of Chartered Accountants in England and Wales” for å få britiske organisasjoner til å iverksette “internal controls” som forlanges ”by the Combined Code on Corporate Governance”
Tredjelinjeforsvaret Tredjelinjeansvaret har til formål å skape nødvendig sikkerhet for at ERM-systemet som helhet fungerer som det skal.  Ivaretas enten av internrevisjon eller ekstern revisjon.
Trinn I vårt tilfelle er dette prosedyren (trinnene) innen risikoworkshop.  Dvs et valg vi har tatt mht. arbeidsform.  Trinnene er

 • Forberedelse til Workshop’er(trinn I)
 • Oppstartsmøte (trinn II)
 • Risikorapportørenes arbeid med risikospørreskjemaet (trinn III)
 • Analyse av risikospørreskjemaene(fra risikorapportørene) av CRO(trinn IV)
 • Gjennomføring av risikoworkshop’er (trinn V)
 • Oppsummering av resultater(trinn VI)

 

Usikkerhet Manglende evne til å forutsi sannsynligheten og konsekvensen av fremtidige hendelser.
Value at Risk (VaR)  Value at Risk (VaR) kan oversettes med ”verdi på spill“ og er brukt i en rekke år som risikostyrings- og håndteringsmetode. Spesielt innen finansnæringen for å overvåke og måle markeds og renterisikoene.
Verdiorientert ERM Ved siden av risikokomponenten betrakter organisasjonen også mulighetene og forsøker å optimere mulighet-/risikoprofilen i organisasjonen.
Whistle blower(Norsk; ”Varsler”) En ansatt eller person nært tilknyttet en organisasjon som med fare for represalier fra organisasjonen finner det nødvendig å varsle offentligheten om dennes vesentlige brudd på lover og regler eller andre svært kritikkverdige forhold.  Typisk for denne situasjonen er at varslingen representerer et brudd med den lojalitetsplikt vedkommende tradisjonelt har vær oppfattet å ha gjennom sitt ansettelsesforhold.
Workshop Organisering av arbeidet i arbeidsgrupper.  En arbeidsmetodikk.
Ytre prosess Når ERM-prosessen skal beskrives som en helhet, skiller vi mellom dens indre sykliske del på den ene siden (”ERM- kjerneprosessen” – fasene 2-6), og organisasjonenes øvrige miljø og iboende evne til å integrere og håndtere resultatene av den sykliske prosessen på den andre siden (”Bedriftsinterne Miljø”,, Kontrollrutiner, Systemevaluering etc., fasene.1,7,8).Med ”ERM- kjerneprosessen” mener vi en prosess utelukkende fokusert på risiko med klart definerte oppgaver og ansvar gjennomført til fastlagte intervaller og med klart definerte grensesnitt mot andre rutiner.Den ytre prosessen setter premissene for kjerneprosessen, men er også ansvarlig for å gjennomføre foreslåtte tiltak og forsikre seg om at systemet fungerer som helhet.

 

 

ERM- guidene A og B

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

KURSDOKUMENTASJON INNHOLD GUIDE A

Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser

 

FORORD iv
ERM- HÅNDBØKENES HENSIKT OG MÅLGRUPPE v
HVA ER FORSKJELLEN PÅ RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING? vi
DEN NYE ISO 31000:2009 STANDARDEN ix
ORGANISERING AV ERM-HÅNDBØKENE xii

1. RISIKO 6

1.1. HVA MENER VI MED RISIKO? 7
1.2. NOEN DEFINISJONER AV RISIKO OG MULIGHET 8
1.3. DISKUSJONEN OM OPPSIDEN OG NEDSIDEN AV RISIKO 9
1.4. HVORFOR ER OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO INTERESSANT? 11
1.5. HVA SKAPER OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO? –RISIKODRIVERE 12
1.6. SJEKKLISTE FOR Å IDENTIFISERE MULIGHETER/TRUSLER 13
1.7. OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO I FORANDRING 14
1.7.1. UTFORDRINGEN MED Å FORBEDRE EVNEN TIL Å HÅNDTERE
TRUSLER/ MULIGHETER 15
1.7.2. FORBEDRET KAPASITET FOR STYRING OG HÅNDTERING AV
OPPSIDE/ NEDSIDE RISIKO 16
1.7.3. BESLUTNINGSPROSESSER, STYRING OG – HÅNDTERING AV
OPPSIDE/ NEDSIDE RISIKO 16
1.7.4. HÅNDTERING AV USIKKERHET, NOEN BETRAKTNINGER 17
1.7.5 ORGANISASJONSMESSIG AVKLARING FOR ORGANISASJONSENHETENE 18
1.8 ERM-KULTUREN 19
1.8.1 ERM-KULTUR, KOMMUNIKASJON OG OPPFØLGING I ORGANISASJONEN 20
1.8.2 BETYDNINGEN AV ET ”STAMMESPRÅK” 20
1.8.3 BETYDNINGEN AV ”BELØNNING OG STRAFF” 21
1.8.4 OPPBYGGINGEN AV EN ERM-KULTUR 22
1.8.5 VIKTIGE FAKTORER OG PROSESSER FOR EN EFFEKTIV ERM-KULTUR 22
1.8.6 TA BESLUTNINGER – BESLUTNINGSPROSESSEN 24
1.8.7 RISIKOVILJE OG RISIKOAPPETITT 25
1.8.8 RISIKOTOLERANSE 27
1.9 SJEKKLISTE OG RELEVANTE SPØRSMÅL FOR MULIGHETER /TRUSLER 29
1.10 OPPSUMMERING 30

2. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – ERM 33

2.1 RM VERSUS ERM 34
2.1.1 KATEGORIER MULIGHETER/TRUSLER 34
2.1.2 STRATEGISK INTEGRASJON 35
2.1.3 PRESTASJONSMÅLINGER 35
2.1.4 ORGANISASJONSMESSIGE STRUKTURER 35
2.2 HVA ER ERM? 36
2.3 HVORFOR TRENGER VI ERM? 40
2.3.1 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) 40
2.3.2 PLANLEGGING OG ORGANISERING 41
2.3.3 LØPENDE VURDERING AV OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO 41
2.3.4 UTVIKLINGEN AV RM OG ERM 41
2.3.5 INTERNREVISJONSPLANER 42
2.3.6 KULTURELL TILPASNING 42
2.3.7 ANDRE GRUNNER 42
2.4 ERM STYRKER EVNEN TIL 43
2.5 HVORFOR IMPLEMENTERE ERM, VERDIEN AV ERM? 44
2.6 ERM – NØKKELDRIVKREFTER OG TRENDER 45
2.7 ERM OG CORPORATE GOVERNANCE (VIRKSOMHETSSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE) 47
2.7.1 INNLEMMING AV ERM I CORPORATE GOVERNANCE 48
2.7.2 HVA ER GOD CORPORATE GOVERNANCE? 51
2.7.3 NØKKELFAKTORER FOR SUKSESS ELLER FIASKO 52
2.7.4 ERM ER ET SENTRALT ELEMENT I CORPORATE GOVERNANCE (VIRKSOMHETS-
OG EIERSTYRING) 53
2.7.5 KNYTTE SAMMEN CORPORATE GOVERNANCE, ERM OG INTERNE KONTROLLER 54
2.8 VISJONER, MÅL, STRATEGIER OG ERM 55
2.9 FASTLEGGELSE AV MÅL 56
2.9.1 ORGANISASJONENS MÅL KAN HENFØRES TIL FEM KATEGORIER. 56
2.10 MÅLSETTINGEN MED ERM-SYSTEMET/-RAMMEVERKET 57
2.11 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 58
2.12 FORDELENE VED ERM 60
2.13 KOMMUNIKASJON OG KONSULTASJON OG ERM 62
2.13.1 VIKTIGHETEN AV RISIKOEIERSKAP HOS INTERNE INTERESSENTER 63
2.13.2 HVORFOR ER RISIKOEIERSKAP ESSENSIELT/VIKTIG FOR Å ØKE ERM-PROGRAMMETS (-PLANENS) SJANSE TIL Å LYKKES? 64
2.13.3 DEFINERE INTERNE INTERESSENTER SOM RISIKOEIERE 65
2.13.4 ROLLEN TIL RISIKOKOORDINATOREN (CHIEF RISK OFFICER) OVERFOR
INTERNE INTERESSENTER SOM RISIKOEIERE 66
2.13.5 KOMMUNIKASJON MED INTERESSENTENE 67
2.13.6 VIKTIGHETEN AV RISIKOEIERSKAP HOS EKSTERNE INTERESSENTER 70
2.14 ERM-MISTAK 73
2.15 GENERELL SJEKKLISTE FOR LEDELSEN 74
2.16 OPPSUMMERING 76

3 ORGANISASJONEN OG BEHOVET FOR ERM 81

3.1 KOMMERSIELT DREVNE KRAV 82
3.1.1 FINANSKRISEN KUNNE VÆRT UNNGÅTT 82
3.1.2 TILGANG TIL KAPITAL FRA AKSJEMARKEDET 84
3.1.3 TILGANG TIL KAPITAL FRA BANKER OG FINANSINSTITUSJONER-BASEL II 85
3.1.4 AKTUELL REGULERING OG TILSYN 90
3.1.5 BASEL III – NYE KAPITAL- OG LIKVIDITETSSTANDARDER FOR BANKENE 92
3.1.6 SOLVENCY II 94
3.1.7 HVORDAN ERM MØTER RATINGBYRÅENES KRAV 95
3.2 JURIDISK DREVNE KRAV 99
3.2.1 JURIDISKE KRAV, – USA, – ”THE SARBANES-OXLEY ACT” 100
3.2.2 JURIDISKE KRAV, – TYSKLAND, – ”KONTRAG” 102
3.2.3 JURIDISKE KRAV, – NORGE 103
3.3 OPPSUMMERING 110

4 SYSTEM OG PROSESSER 115

4.1 ERM-SYSTEMET (-RAMMEVERKET) 115
4.2 VÅRT ERM- SYSTEM(-RAMMEVERK) 117
4.3 ERM-PROSESSEN OG ORM-PROSESSER 119
4.4 OPPSUMMERING 121

5 BEDRIFTSMILJØET 123

5.1 FORMALISERING OG DOKUMENTASJON 123
5.2 SAMMENHENGEN MELLOM ERM OG ORGANISASJONENS VISJONER, MÅL OG STRATEGIER 125
5.3 ERM OG STRATEGISK PLANLEGGING 128
5.3.1 STRATEGISK UTVIKLINGSPROSESS OG TYPER PÅ FORRETNINGS-STRATEGIER 128
5.3.2 UTVIKLE ERM-MÅL TILPASSET STRATEGISKE MÅL 132
5.3.3 SJEKKLISTE OG SPØRSMÅL FOR ERM OG STRATEGI 138
5.4 ERM-KULTUREN 139
5.4.1 INTEGRITET OG ETISKE VERDIER 140
5.4.2 INCENTIV – OG BONUSORDNINGER, – TRUSLER MOT INTEGRITET OG ETISKE VERDIER 140
5.4.3 NEGATIVE KONSEKVENSER AV INCENTIV- OG BONUSORDNINGER 141
5.4.4 PENSJONSORDNINGER OG FALLSKJERMER 141
5.4.5 AKSJE- OG OPSJONSORDNINGER 142
5.4.6 ”WHISTLE BLOWER” ELLER ”BRØNNPISSER” 143
5.4.7 SJEKKLISTE OG SPØRSMÅL TIL ERM-KULTUREN 143
5.5 HVEM ER ORGANISASJONENS INTERESSENTER OG HVA KREVER DE? 144
5.5.1 SENTRALE INTERESSENTER (NØKKELINTERESSENTER) 144
5.5.2 HVORDAN IMPLEMENTER ORGANISASJONEN STRATEGIER FOR Å MØTE
KRAVENE FRA INTERESSENTENE? 146
5.5.3 BESLUTNINGSPROSESSEN I ET ERM-SYSTEM 147
5.5.4 HVA ER SUKSESSFAKTORENE FOR Å LYKKES MED DISSE STRATEGIENE? 147
5.6 HVA ER SYNERGIENE OG FORSKJELLENE MELLOM ERM OG ANDRE INITIATIVER I ORGANISASJONEN 148
5.6.1 ERM OG “KVALITETSINITIATIVER» (F.EKS. SIX SIGMA, LEAN, TQM, ETC.) 148
5.6.2 ERM OG BALANCED SCORECARD 149
5.7 OPPSUMMERING 153

6. ETABLERING AV KONTEKST FOR ERM 156

6.1 GENERELT 158
6.1.1 MÅLSETTINGER OG MILJØ(KONTEKST) 159
6.1.2 ETABLERING AV DEN YTRE/EKSTERNE KONTEKSTEN 159
6.1.3 ETABLERING AV DEN INTERNE KONTEKSTEN 160
6.1.4 ETABLERE KONTEKSTEN FOR ERM-PROSESSEN 161
6.1.5 UTVIKLE OG DEFINERE KRITERIER FOR RISIKO 162
6.2 DEN STRATEGISKE PLANEN SOM DEL AV ERM-KONTEKST 163
6.2.1 HVILKEN STRATEGISK RETNING BEVEGER ORGANISASJONEN SEG IMOT? 163
6.2.2 IDENTIFISERE – OG PRIORITERE BAKENFORLIGGENDE BEHOV 164
6.2.3 DEFINERE KRAV FOR ERM-INITIATIV 164
6.3 KOMPONENTER I ERM-POLICYEN 165
6.4 INTERN INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 166
6.4.1 HVORFOR RISIKOKATEGORISERING? 166
6.4.2 ANDRE KATEGORISERINGSMÅTER 169
6.4.3 KRAV TIL ERM-VERKTØY 171
6.4.4 RISIKOMATRISEN 172
6.4.5 GENERELLE KRAV TIL VERKTØY 172
6.4.6 VALG AV SKALA 173
6.5 ORGANISERING OG ANSVAR I ERM-SYSTEMET 175
6.5.1 FORANKRING AV ANSVAR 176
6.5.2 FØRSTELINJEFORSVARET 176
6.5.3 ANDRELINJEFORSVARET, – OPPGAVER OG ANSVAR TIL CORPORATE RISK MANAGEMENT 179
6.5.4 TREDJELINJEFORSVARET, – REVISJON OG TILSYN 181
6.5.5 GRENSEDRAGNING FOR EKSTERNREVISJON 184
6.5.6 LEDELSENS ROLLE OG ANSVAR 186
6.5.7 STYRETS ROLLE OG ANSVAR 187
6.5.8 FORMALISERING AV DATTERSELSKAPS ANSVAR 189
6.5.9 VALG AV ARBEIDSFORMER OG TEKNIKKER 189
6.5.10 HVORFOR WORKSHOP/ARBEIDSGRUPPER? 191
6.6 SJEKKLISTE ETABLERING AV KONTEKST 192
6.7 OPPSUMMERING 192

7 DEN SYKLISKE KJERNEPROSESSEN / ERM-KJERNEPROSESSEN 195

7.1 GENERELT OM KJERNEPROSESSEN 196
7.1.1 UNNGÅ ”SILING” AV RAPPORTØRER 197
7.1.2 INFORMASJONSKILDER 198
7.1.3 TIDSHORISONTENS BETYDNING FOR KJERNEPROSESSEN 199
7.1.4 KVANTITATIVE BEGREPER 199
7.1.5 RISIKOVURDERING (RISK ASSESMENT) – IDENTIFISERING, ANALYSE OG EVALUERING 200
7.2 IDENTIFISERING OG KVANTIFISERING 200
7.2.1 KATEGORISERINGSMODELLEN VIKTIG FOR IDENTIFISERINGEN 200
7.2.2 NØKKELSTRATEGIER FOR EFFEKTIV IDENTIFISERING AV MULIGHETER OG
TRUSLER 201
7.2.3 MULIGE METODER FOR Å IDENTIFISERE MULIGHETER/TRUSLER 202
7.2.4 MULIGE KILDER TIL MULIGHETER/TRUSLER 202
7.2.5 MULIGE OMRÅDER SOM KAN PÅVIRKES 203
7.2.6 SJEKKLISTE IDENTIFISERING OG KVANTIFISERING 203
7.3 ANALYSE 204
7.3.1 FASEFORSKYVNING AV PROSESSEN 205
7.3.2 ANALYSE AV DAGENS SITUASJON 205
7.3.3 MULIGE METODER FOR Å ANALYSERE MULIGHETER/TRUSLER 207
7.3.4 MULIGE KILDER TIL MULIGHETER/TRUSLER 209
7.3.5 SJEKKLISTE ANALYSERING 210
7.4 EVALUERING OG PRIORITERING 211
7.4.1 ALARP-MODELLEN – NEDSIDEN AV RISIKO(TRUSSEL) 211
7.4.2 GPAP-MODELLEN – OPPSIDEN AV RISIKOEN 213
7.4.3 ANALYSE AV RISIKO ETTER TILTAK 214
7.4.4 Å EVALUERE MULIGHETER/TRUSLER 214
7.4.5 SJEKKLISTE EVALUERING 215
7.5 TILTAK 216
7.5.1 VALG AV STRATEGI FOR MULIGE TILTAK 217
7.5.2 VURDERING AV MULIGE OG IVERKSATTE TILTAK, STATUS OG FORVENTET KONSEKVENS 220
7.5.3 FORBEREDE TILTAKSPLANER 221
7.5.4 IMPLEMENTERE TILTAKSPLANER 221
7.5.5 SJEKKLISTE TILTAK 221
7.6 RAPPORTERING OG DOKUMENTERING 222
7.6.1 EKSTERN RAPPORTERING 222
7.6.2 INTERN RAPPORTERING 222
7.6.3 HVORDAN KAN EN RAPPORT UTFORMES OG HVA BØR DEN INNEHOLDE? 223
7.6.4 RISIKO RAPPORTERINGSFREKVENS 226
7.6.5 ARKIVERING OG OPPBEVARING AV HISTORISKE RAPPORTER 227
7.6.6 FORBEREDE RAPPORTERINGS- OG DOKUMENTASJONSPLANER 227
7.6.7 IMPLEMENTERE RAPPORTERINGS- OG DOKUMENTASJONSPLANER 228
7.6.8 SJEKKLISTE FOR RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON 229
7.7 OPPSUMMERING 231

8 HÅNDTERING OG OVERVÅKNING AV RISIKO 234

8.1 IVERKSETTELSEN AV FORESLÅTTE TILTAK 235
8.1.1 FASTLEGGE EIERSKAP OG ANSVAR 235
8.1.2 GJENNOMFØRING AV TILTAK 235
8.2 MÅLING AV DEN ENKELTE RISIKO OG KONSEKVENSEN AV TILTAK PÅ KORT OG LANG SIKT 236
8.3 ROLLEN TIL CORPORATE GOVERNANCE OG COMPLIANCE I ERM 238
8.3.1 INTEGRERING AV ENTERPRISE RISK MANAGEMENT MED CORPORATE GOVERNANCE OG COMPLIANCE 238
8.3.2 ERM OG CORPRATE GOVERNANCE (VIRKSOMHETSSTYRING) 239
8.3.3 COMPLIANCE (ETTERLEVELSE AV KRAV) – SPØRSMÅL I ERM 242
8.3.4 ETISK OG SOSIALT ANSVAR I ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 246
8.4 MULIGE METODER FOR OVERVÅKING AV MULIGHETER/TRUSLER 248
8.5 SJEKKLISTE FOR HÅNDTERING OG OVERVÅKING 248
8.6 OPPSUMMERING 249

9 ERM-SYSTEMEVALUERING OG GJENNOMGANG 251

9.1 ERMSE (ERM SYSTEMEVALUERING) 251
9.1.1 HVEM HAR ANSVAR FOR ERMSE? 252
9.1.2 TIDSPUNKT OG FREKVENS FOR GJENNOMFØRING AV ERMSE 252
9.1.3 METODE FOR ERM-SYSTEMEVALUERING OG GJENNOMGANG 252
9.2 BEKREFTELSE I ERM 254
9.2.1 OVERVÅKING OG GJENNOMGANG FOR KONTINUERLIG FORBEDRING 254
9.2.2 BEKREFTELSE OG ERM 255
9.3 INTERNREVISJONENS – ELLER UAVHENGIG TREDJEPARTS TILSYN OG GJENNOMGANG 256
9.4 SJEKKLISTE SYSTEMEVALUERING OG GJENNOMGANG 257
9.5 OPPSUMMERING 258

10 STIKKORDSREGISTER 260

11 VEDLEGGSOVERSIKT 265

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com  eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE A

 

Vedlegg Tekst Guide A GuideB  
Vedlegg A Risikokategoriseringsmodellen    X
Vedlegg B Risikopolicy i «Vår Organisasjon.»   X
Vedlegg C Mandat ERM   X
Vedlegg D1 Eksempler på skjematur for
ERM-SystemEvaluering (ERMSE).
  X
Vedlegg D2 Vurderingskriterier/karakterskala (skala 1-5) for ERMSE.   X
Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE   X
Vedlegg D4 Spørreskjema Del B. ERMSE Eksisterende elementer i ERM-systemet    X
Vedlegg E Sjekklister/spørsmål    X
Vedlegg F1 Workshop    X
Vedlegg F2 Enkelt Risikospørreskjema   X
Vedlegg F3 Alternativt risikospørreskjema   X
Vedlegg F4 Risikotiltak    X
Vedlegg F5 Rapporter    X
Vedlegg F6 Håndtering og overvåking    X
Vedlegg F7 Vedlikehold av kontekst    X
Vedlegg G Nøkkelreferanser/standarder X X
Vedlegg H
Vedlegg I
ISO 31000:2009 Risikoledelse
Ordforklaringer
X
X
X
X
Vedlegg J Litteratur X X
Vedlegg K1 Tabeller og figurer i Guide A X  
Vedlegg K2 Tabeller og figurer i Guide B   X
Vedlegg L1 Innhold Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser   X
Vedlegg L2 Innhold Guide B – Gjennomføring og praktisk iverksettelse X

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: