Modul A10 Stikkordsregister

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

 

 

100_4274

 

 

Guide A – Bakgrunn, behov, ERM-systemet
– og prosesser

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

Modul A7  Den sykliske kjerneprosessen/ERM-kjerneprosessen

 

 

Paper_Stack

 

 

 

Stikkordsregister:
AAdvanced IRB……………………………….. 87Advanced Measurement Approach…….. 86aksjeeierne…………………………………… 66aksjeloven………………………………….. 104aksjelovens ansvarsregler………………. 104aksjonærenes rolle…………………………. 50ALARP-modellen…………………….. 28, 211analysering og aggregering…………….. 118analyseringg……………………………….. 117

andrelinjeforsvaret………………………… 179

anledning………………………………………. 8

ansvarsgrunnlag…………………………… 105

arbeidsform………………………………… 189

arbeidsmiljøloven…………………………. 109

AS/NZS ISO 31000

2009……………………………………….. 115

asl § 3-4……………………………………… 113

asl § 3-5,1…………………………………… 113

asl §17-1…………………………………….. 113

Asl §7-1 og Asal §7-1……………………. 182

B

Balanced Scorcard (BSC)………………. 149

Balanced Scorecard-balansert målstyring 149

Basel II………………………………………… 85

Basel II – mulige konsekvenser………….. 88

Basel III…………………………………. 92, 111

Basel III-bakgrunn…………………………… 92

Basel III-hovedtrekk………………………… 92

Basel III-konsekvenser…………………….. 93

Baselfundament 1………………………….. 86

Baselfundament 2………………………….. 87

Baselfundament 3………………………….. 88

Basel-komiteen……………………….. 90, 110

Basic Indicator Approach………………… 86

bedriftsinternt miljø……………………….. 117

bedriftsmiljøet……………………………… 117

belønning og straff………………………… 21

beregnere…………………………………….. 25

beslutningsprosessen………………. 24, 147

Black Swan……………………………. 90, 110

bonusordninger……………………………. 141

brønnpisser…………………………………. 143

Business Process Reengineering………. 39

byråkrater…………………………………….. 25

C

CEBS – Committe of Banking Supervisors 21

Chief Risk Officer………………………….. 35

Chief Risk Officer (CRO)………………… 180

Chief Risk Officer(CRO)-rolle……………. 66

compliance-definisjon……………………. 242

compliance-drivere……………………….. 243

Compliance-etterlevelse…………… 234, 239

Compliance-kommunisere responsene. 245

Compliancekonflikter-etterlevelseskonflikter      245

compliancekrav-etterlevelseskrav…….. 244

Compliance-nivå…………………………… 243

Compliance-rollen…………………………. 238

Compliance-spørsmål i ERM…………… 242

Corporate Governance……………….. 11, 47

Corporate Governance – eierstyring……. 40

Corporate Governance – ERM…………… 53

Corporate Governance – ERM – intern kontroll    54

Corporate Governance – kostnadene….. 52

Corporate Governance – nøkkelfaktorer. 52

Corporate Governance – prinsipper…….. 48

Corporate Governance – resultater……… 51

Corporate Governance og ERM………… 48

Corporate Governance-god……………… 51

Corporate Governance-interne kontroller og ERM          54

Corporate Governance-rollen…………… 238

Corporate Governance-virksomhetsstyring 234

COSO………………………………………… 115

Critical Success Faktor» (CSF)………… 149

CRM (Corporate Risk Management)….. 175

CRO……………………………………. 180, 191

D

daglig leder…………………………………. 188

datterselskap………………………………. 189

det offentlige-sjekkliste for ledelsen…… 76

E

EBIT (Earning Before Interest and Tax) 172

ekstern revisjon……………………………. 182

eksterne forhold…………………………….. 13

Enterprise Risk Management – prosessen 120

Enterprise Risk Management (ERM)-hva? 36

Enterprise Risk Management(ERM)……. 38

Enterprise Risk Management-integrering med corporate governance og compliance      238

ERM…………………………………….. 34, 120

ERM – fordeler………………………………. 43

ERM – og andre initiativer……………….. 148

ERM – og Balanced Scorecard………… 149

ERM – og kvalitetsinitiativer…………….. 148

ERM – organisasjonens visjoner, mål og strategier        125

ERM – strategi-sjekkliste S & P……….. 138

ERM – ulike begreper………………………. 37

ERM – visjoner – mål – strategier………… 55

ERM og bekreftelse……………………… 255

ERM og Corporate Governance………. 239

ERM og Six Sigma……………………….. 149

ERM og strategisk planlegging……….. 128

ERM Systemevaluering (ERMSE)…….. 251

ERM-barrierer………………………………. 147

ERM-basert tilnærming………………….. 136

ERM-bekreftelse………………………….. 254

ERM-etisk og sosialt ansvar…………… 246

ERM-fordeler……………………………. 60, 61

ERM-hvorfor implementere?………… 44, 78

ERM-hvorfor trenger vi metodikken?….. 40

ERM-initiativ………………………………… 164

ERM-kjerneprosessen…………….. 117, 195

ERM-kommunikasjonen…………………… 67

ERM-kommunikasjonskanaler…………… 69

ERM-kommunikasjonsplan………….. 62, 79

ERM-kontekst – og den strategiske plan 163

ERM-kultur…………………………….. 22, 139

ERM-kulturen………………………………… 19

ERM-kulturen – oppbyggingen………….. 22

ERM-kulturen-sjekkliste S & P…………. 143

ERM-kultur-prinsipper……………………. 139

ERM-kulturprosess…………………………. 19

ERM-mistak………………………………….. 73

ERM-mål og strategiske mål…………… 132

ERM-nøkkeldrivkrefter…………………….. 45

ERM-overordnet mål………………….. 37, 77

ERM-planen / ERM-programmet………. 127

ERM-policy…………………………………. 165

ERM-policy og ledere……………………… 75

ERM-prosessen…………………………… 191

ERM-prosessen – elementer……………… 39

ERM-prosessen-bekreftelse……………. 256

ERMSE (ERM-SystemEvaluering…….. 251

ERMSE/sjekkliste…………………………. 257

ERMSE-ansvar…………………………….. 252

ERMSE-fasene……………………………. 253

ERMSE-metode…………………………… 252

ERMSE-prosessen……………………….. 253

ERMSE-tidspunkt og frekvens………… 252

ERM-struktur……………………………….. 137

ERM-svar på spørsmål……………………. 40

ERM-system – vårt………………………… 117

ERM-systemet…………………………….. 175

ERM-systemet ålsettingen……………….. 57

ERM-verktøy……………………………….. 171

erstatningsmessig skade……………….. 105

etiske verdier………………………………. 140

EU-kommisjonen…………………….. 91, 184

European System of Financial Supervisors (ESFS)       91

European Systemic Risk Board (ESRB) 91

evaluering og prioritering…………. 117, 118

F

fallskjermer…………………………………. 141

FASB (Financial Accounting Standards Board)  82

finanskrisekommisjonen………………….. 83

finanskrisen………………………. 82, 90, 110

finanstilsynet i EU………………………….. 21

forankring-ansvar…………………………. 176

forretningsenhetene………………………. 177

forretningsidéen…………………………… 126

forretningsstrategier……………………… 131

forretningsstrategier – typer…………….. 130

forsvarslinjer……………………………….. 175

forvaltning………………………………….. 106

Foundation Internal Rating Based………. 87

funding – langsiktig………………………… 93

førstelinjeforsvaret……………………….. 176

Förtroendekommisionen………………… 141

G

G20…………………………………………….. 90

governance-fordeler……………………… 240

GPAP-modellen…………………………… 213

H

hendelse-postiv/negativ…………………. 199

håndtering…………………………………… 117

håndtering – muligheter/trusler…………… 17

I

identifisere – sjekkliste…………………….. 13

identifisering……………………………….. 117

identifisering – sjekkliste…………………. 29

identifisering av risikoer…………………. 118

IIA…………………………………………….. 182

informasjonsinnhenting – syklisk………. 175

informasjonskilder………………………… 198

informasjonsplikt………………………….. 107

Institute of Internal Auditors……………. 182

integritet…………………………………….. 140

interessentene-maksimere deres verdier 61

interessenter-aksjonærer………………… 145

interessenter-ansatte……………………… 145

interessenter-hvem……………………….. 144

interessenter-kunder……………………… 145

Interessenter-ratingselskaper…………… 146

Interessenter-regulerende myndigheter. 146

interessenter-sentrale…………………….. 144

interessenter-som risikoeier……………… 65

interessenter-sosialt ansvar…………….. 246

Interessenter-styret og ledelsen……….. 144

interessenter-støtte……………………….. 146

intern revisjon………………………………. 181

interne forhold………………………………. 13

internprising………………………………… 176

internrevisjon……………………………….. 256

Internrevisjonsplaner……………………….. 42

ISO 31000

2009 -………………………………………. 10

2009-sikrer enighet om……………….. 115

2009-vedlegg H………………………… 119

ISO 31000 – sammenhenger……………. 116

J

juridisk drevne krav………………………… 99

juridiske krav, – Norge……………………. 103

K

kapital – aksjemarkedet……………………. 84

kapital – banker og finansinstitusjoner… 85

Kapital fra banker og finansinstitusjoner 94

kapitalismens krise……………………….. 141

kapitalkravene……………………………….. 92

kategoriseringsmodellen………………… 120

kategoriseringsmåter-andre…………….. 169

kategoriseringsverktøy………………….. 166

Key Performance Indicators (KPIer)….. 254

kjerneprosessen-generelt……………….. 196

kKommersielt drevne krav……………….. 82

kommunikasjon……………………………. 166

kommunikasjon – etisk…………………….. 68

kommunikasjon og konsultasjon……….. 63

Kommunikasjon og konsultasjon……… 117

kommunikasjon-interessentene…………. 67

kommunikasjon-praktisk guide………….. 69

kommunikasjonsplanen…………………. 127

kommunikasjonsproblemer………………. 68

kontekst – etablering……………………… 117

kontekst – etablering……………………… 118

kontekst-ekstern…………………………… 159

konteksten………………………………….. 158

kontekst-ERM-prosessen……………….. 161

kontekst-intern…………………………….. 160

kontekst-målsettinger og miljø………… 159

kontekst-sjekkliste………………………… 192

kontinuerlig forbedring…………………… 254

kontinuitetsplan- Business Continuity Plan-krise-, katastrofeplan            219

kontinuitetsplan-krav……………………… 219

KonTraG…………………………………….. 102

kontroll og oppfølging…………………… 118

kontroll og tilsyn………………………….. 107

KPIer (Key Performance Indicators…… 236

Kredittilsynet……………………………….. 184

Kredittrisikoen……………………………….. 86

KRIer (Key Risk Indicators)…………….. 236

kritiske suksessfaktorer……………… 58, 78

kulturell tilpasning………………………….. 42

kulturelle faktorer…………………………… 22

kvantitative begreper…………………….. 199

L

ledelsen-Implementering og overvåking. 75

ledelsen-menneskelige ressurser og kompetanse          76

ledelsen-planlegging, forskning og evaluerin     75

ledelsens rolle – ansvar………………….. 186

ledelsen-sjekklister…………………………. 74

likviditetsdekning…………………………… 93

London-erklæringen……………………….. 91

M

markedsplanen…………………………….. 127

markedsrisiko……………………………….. 86

matrise-mulighet/trussel…………………. 172

matriseorganisasjon……………………… 177

mål……………………………………………. 126

mål – operasjonelle…………………………. 58

mål – strategiske……………………………. 58

mål for strategi og ERM………………… 136

mål-fastleggelse……………………………. 56

mål-kategorier……………………………….. 56

N

næringslivet-tillit…………………………… 142

O

operasjonell risiko………………………….. 86

operasjonelle risikonivå…………………… 15

Operativ Risk Management – prosesser 120

operative aktiviteter………………………. 117

opsjonsordninger…………………………. 142

organisasjonens visjon………………….. 126

organisasjonsfilosofien…………………. 126

organisasjonskultur og etikk…………… 248

organisasjonsstrategier………………….. 131

organisering og ansvar………………….. 175

ORM………………………………………….. 167

ORM-prosesser……………………………. 120

outsourcing…………………………………. 124

P

Pecora-kommisjonen………………………. 83

pensjonsordninger………………………… 141

prestasjonsmålinger……………………….. 35

prinsipielle komponenter………………….. 51

prosess-ytre………………………………… 191

prosjektmessige risikonivå………………. 15

R

rapportering………………………….. 117, 118

rapportører………………………………….. 197

rating – AAA………………………………….. 28

ratingbyråener – rolle……………………….. 95

ratingbyråenes – krav………………………. 95

regnskapsloven……………………………. 108

regulering og tilsyn…………………………. 90

residualrisikoen……………………………. 214

residualrisikoer…………………………….. 218

residualrisikoer-kontroll og begrensning 218

revisjon og tilsyn………………………….. 181

revisorloven………………………….. 109, 184

revl av 15. jan 1999 nr. 2………………… 184

Revl av 15. jan 1999 nr. 2…………. 183, 184

risiko……………………………………….. 7, 10

risiko – I følge ISO 31000

2009………………………………………… 30

risiko – oppside/nedside……………………. 9

risiko rapporteringsfrekvens……………. 226

risikoaggregering…………………………. 226

risikoaksept………………………………… 218

risikoanalyse……………………………….. 204

risikoanalyserering-metoder……………. 207

risikoanalysering-sjekkliste……………… 210

risikoanalyser-kvalitative………………… 207

risikoanalyser-kvantitative………………. 208

risikoapetitt…………………………………. 243

risikoappetitt……………………… 25, 55, 128

risikodokumentering……………………… 222

risikodrivere………………………………….. 12

risikoeier – eksterne………………………… 72

risikoeierskap…………………………… 63, 70

risikoeierskap – metoder………………….. 71

risikoeierskap/-ansvar……………………. 235

risikoeierskap-etablering………………….. 71

risikoeierskap-hvorfor?……………………. 64

risikoeierskap-motivasjon………………… 64

risikoer-kriterier…………………………….. 137

risikoevaluering……………………………. 214

risikoevaluering og prioritering………… 211

risikoevaluering-sjekkliste………………. 215

risikohåndtering og overvåking……….. 234

risikohåndtering og overvåking-hovedformålet  234

risikohåndtering og overvåking-nøkkelspørsmål 237

risikohåndtering og overvåking-sjekkliste 248

risikoidentifisering………………………… 200

risikoidentifisering- nøkkelstrategier….. 201

risikoidentifisering-kilder………………… 202

risikoidentifisering-metoder…………….. 202

risikoidentifisering-sjekkliste…………… 203

risikokategorisering………………………. 166

risikokategoriseringsmodell……… 167, 200

risikokilder………………………………….. 209

risikokoordinatoren………………………… 66

risikokriterier……………………………….. 162

risikoledelse ……………………………………..VI

risikomatrisen……………………….. 172, 206

risikometode nedside (trussel)………… 209

risikometode oppside(mulighet)………. 209

risikometoder-kvalitative………………… 207

risikometoder-kvantitative………………. 209

risiko-måling……………………………….. 236

risiko-nedside(trussel)……………………. 200

risiko-nedsiden……………………………….. 9

risikonivåer…………………………………… 15

risikookumentering……………………….. 227

risiko-oppside(mulighet)………………… 200

risiko-oppsiden……………………………….. 9

risikooverføring……………………………. 218

risikoovervåking-mulige metoder……… 248

risikoprofil (risikonivå)…………………… 205

risikorapportering…………………………. 222

risikorapportering og dokumentasjon-sjekkliste 229

risikorapportering-ekstern………………. 222

risikorapportering-intern…………………. 222

risikorapporterings- og dokumentasjonsplaner-implementering  228

risikorapportering-sjekkliste……………. 230

risikorapporterings-og dokumentasjonsplaner   227

risikoreduksjon…………………………….. 218

risiko-ren……………………………………… 34

risiko-spekulativ…………………………….. 34

risikostrategi…………………………………. 56

risikostyring ………………………………………VI

risikotiltak…………………………………… 216

risikotiltak-gjennomføring……………….. 235

risikotiltak-sjekkliste……………………… 221

risikotiltaksplaner-forberede……………. 221

risikotiltaksstrategi……………………….. 217

risikotoleranse………………………… 27, 243

risikotoleranse – måling……………………. 27

risikounngåelse……………………………. 217

risikovilje…………………………………. 25, 55

risikovurdering (risk assesment)-identifisering,analysering og evaluering            200

risikovurdering-identifisering,analysering og evaluering  232

risiktiltaksplaner-implementere…………. 221

Risk Champions…………………………… 180

RM og ERM – hovedforskjeller………….. 77

RM og ERM – RM – hovedforskjeller….. 34

RM og ERM-utviklingen…………………… 41

RM versus ERM…………………………….. 34

RM-tradisjonell………………………………. 34

rolle – aksjonæren………………………….. 50

rolle – ledelsen………………………………. 50

rolle-styret……………………………………. 50

S

scenarioplanlegging……………………… 134

Section 302…………………………………. 101

Section 404…………………………………. 101

selskapet som eget rettssubjekt………. 105

Six Sigma…………………………………… 148

skala- måling……………………………….. 173

skatteloven…………………………………. 108

SMART-modellen…………………………. 136

Solvency II…………………………….. 94, 111

Solvency II-hovedtrekk……………………. 94

sosial og etisk anvarlighet-praktiske vurderinger            247

SOX………………………………………….. 115

spesialistavdelinger………………………. 178

stabsavdelinger……………………………. 178

stammespråk………………………………… 20

Standard & Poo – generelle kriterier……. 97

Standard & Poor – ERM-kultur…………… 96

Standard & Poor – rating………………….. 97

Standard & Poor – strategisk ERM…….. 96

Standard & Poor-krav……………………… 96

Standardized Approach…………………… 86

standardmetoden…………………………… 86

strategi………………………………… 126, 147

strategi og ERM-integrering……………. 136

strategi- overordnet………………………. 177

strategi-diversifisering…………………… 131

strategier- operasjonelle…………………. 131

strategier-funksjonsmessige…………… 131

strategier-suksessfaktorer………………. 147

strategier-vekst……………………………. 131

strategi-forretning…………………………. 177

strategi-implementering………………….. 146

strategi-markedsgjennomtrengning…… 131

strategi-redusering………………………… 132

strategisk evaluering……………………… 130

strategisk implementering………………. 130

strategisk ledelse…………………………. 129

strategisk plan…………………………….. 126

strategisk planlegging…………………… 125

strategisk risikonivå……………………….. 15

strategisk utforming……………………… 129

strategisk utviklingsprosess……………. 128

strategiske risikoer……………………….. 124

strategi-vertikal integrasjon…………….. 131

styreansvar…………………………………. 187

styreinstruks……………………………….. 188

styremedlemmer-sjekkliste……………….. 74

styret – forventning……………………….. 189

styret – nøkkelspørsmål…………………… 98

styrets oppgaver………………………….. 106

styrets rolle – ansvar……………………… 187

SWOT-analysen……………………………. 163

systemevaluering…………………………. 117

Systemevaluering – revisjon……………. 118

systemevaluering og gjennomgang 117, 118

T

The Commision on Corporate Governance 48

The Financial Crisis Inquiry Commission(FCIC)   83

The Financial Crisis Inquiry Commission*FCIC   110

The Sabanes Oxley Act…………………. 143

The Sarbanes-Oxley Act………………… 100

tidshorisonten……………………………… 199

tiltak……………………………………. 117, 118

tiltak-grupper……………………………….. 217

toppledelsen…………………………………. 98

toppledelsen-sjekkliste……………………. 74

transfer pricing…………………………….. 176

tredjelinjeforsvaret………………………… 181

U

usikkerhet…………………………………….. 17

V

vegrere………………………………………… 25

verktøy-krav………………………………… 172

virksomhetsstyring-behovet……………. 240

virksomhetsstyringsplaner-implementering 242

virksomhetstyring-eierskap…………….. 241

visjon, misjon og kjerneverdier-definering 134

visjon, mål og daglig drift-knytte sammen 150

våghalser……………………………………… 25

W

whistle blower……………………………… 143

Å

årsakssammenheng………………………. 106

åttende selskapsdirektiv om revisjon og revisorer         184

 

 

ERM- guidene A og B

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no
 

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

KURSDOKUMENTASJON INNHOLD GUIDE A

Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser

 

FORORD iv
ERM- HÅNDBØKENES HENSIKT OG MÅLGRUPPE v
HVA ER FORSKJELLEN PÅ RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING? vi
DEN NYE ISO 31000:2009 STANDARDEN ix
ORGANISERING AV ERM-HÅNDBØKENE xii

1. RISIKO 6

1.1. HVA MENER VI MED RISIKO? 7
1.2. NOEN DEFINISJONER AV RISIKO OG MULIGHET 8
1.3. DISKUSJONEN OM OPPSIDEN OG NEDSIDEN AV RISIKO 9
1.4. HVORFOR ER OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO INTERESSANT? 11
1.5. HVA SKAPER OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO? –RISIKODRIVERE 12
1.6. SJEKKLISTE FOR Å IDENTIFISERE MULIGHETER/TRUSLER 13
1.7. OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO I FORANDRING 14
1.7.1. UTFORDRINGEN MED Å FORBEDRE EVNEN TIL Å HÅNDTERE
TRUSLER/ MULIGHETER 15
1.7.2. FORBEDRET KAPASITET FOR STYRING OG HÅNDTERING AV
OPPSIDE/ NEDSIDE RISIKO 16
1.7.3. BESLUTNINGSPROSESSER, STYRING OG – HÅNDTERING AV
OPPSIDE/ NEDSIDE RISIKO 16
1.7.4. HÅNDTERING AV USIKKERHET, NOEN BETRAKTNINGER 17
1.7.5 ORGANISASJONSMESSIG AVKLARING FOR ORGANISASJONSENHETENE 18
1.8 ERM-KULTUREN 19
1.8.1 ERM-KULTUR, KOMMUNIKASJON OG OPPFØLGING I ORGANISASJONEN 20
1.8.2 BETYDNINGEN AV ET ”STAMMESPRÅK” 20
1.8.3 BETYDNINGEN AV ”BELØNNING OG STRAFF” 21
1.8.4 OPPBYGGINGEN AV EN ERM-KULTUR 22
1.8.5 VIKTIGE FAKTORER OG PROSESSER FOR EN EFFEKTIV ERM-KULTUR 22
1.8.6 TA BESLUTNINGER – BESLUTNINGSPROSESSEN 24
1.8.7 RISIKOVILJE OG RISIKOAPPETITT 25
1.8.8 RISIKOTOLERANSE 27
1.9 SJEKKLISTE OG RELEVANTE SPØRSMÅL FOR MULIGHETER /TRUSLER 29
1.10 OPPSUMMERING 30

2. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – ERM 33

2.1 RM VERSUS ERM 34
2.1.1 KATEGORIER MULIGHETER/TRUSLER 34
2.1.2 STRATEGISK INTEGRASJON 35
2.1.3 PRESTASJONSMÅLINGER 35
2.1.4 ORGANISASJONSMESSIGE STRUKTURER 35
2.2 HVA ER ERM? 36
2.3 HVORFOR TRENGER VI ERM? 40
2.3.1 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) 40
2.3.2 PLANLEGGING OG ORGANISERING 41
2.3.3 LØPENDE VURDERING AV OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO 41
2.3.4 UTVIKLINGEN AV RM OG ERM 41
2.3.5 INTERNREVISJONSPLANER 42
2.3.6 KULTURELL TILPASNING 42
2.3.7 ANDRE GRUNNER 42
2.4 ERM STYRKER EVNEN TIL 43
2.5 HVORFOR IMPLEMENTERE ERM, VERDIEN AV ERM? 44
2.6 ERM – NØKKELDRIVKREFTER OG TRENDER 45
2.7 ERM OG CORPORATE GOVERNANCE (VIRKSOMHETSSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE) 47
2.7.1 INNLEMMING AV ERM I CORPORATE GOVERNANCE 48
2.7.2 HVA ER GOD CORPORATE GOVERNANCE? 51
2.7.3 NØKKELFAKTORER FOR SUKSESS ELLER FIASKO 52
2.7.4 ERM ER ET SENTRALT ELEMENT I CORPORATE GOVERNANCE (VIRKSOMHETS-
OG EIERSTYRING) 53
2.7.5 KNYTTE SAMMEN CORPORATE GOVERNANCE, ERM OG INTERNE KONTROLLER 54
2.8 VISJONER, MÅL, STRATEGIER OG ERM 55
2.9 FASTLEGGELSE AV MÅL 56
2.9.1 ORGANISASJONENS MÅL KAN HENFØRES TIL FEM KATEGORIER. 56
2.10 MÅLSETTINGEN MED ERM-SYSTEMET/-RAMMEVERKET 57
2.11 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 58
2.12 FORDELENE VED ERM 60
2.13 KOMMUNIKASJON OG KONSULTASJON OG ERM 62
2.13.1 VIKTIGHETEN AV RISIKOEIERSKAP HOS INTERNE INTERESSENTER 63
2.13.2 HVORFOR ER RISIKOEIERSKAP ESSENSIELT/VIKTIG FOR Å ØKE ERM-PROGRAMMETS (-PLANENS) SJANSE TIL Å LYKKES? 64
2.13.3 DEFINERE INTERNE INTERESSENTER SOM RISIKOEIERE 65
2.13.4 ROLLEN TIL RISIKOKOORDINATOREN (CHIEF RISK OFFICER) OVERFOR
INTERNE INTERESSENTER SOM RISIKOEIERE 66
2.13.5 KOMMUNIKASJON MED INTERESSENTENE 67
2.13.6 VIKTIGHETEN AV RISIKOEIERSKAP HOS EKSTERNE INTERESSENTER 70
2.14 ERM-MISTAK 73
2.15 GENERELL SJEKKLISTE FOR LEDELSEN 74
2.16 OPPSUMMERING 76

3 ORGANISASJONEN OG BEHOVET FOR ERM 81

3.1 KOMMERSIELT DREVNE KRAV 82
3.1.1 FINANSKRISEN KUNNE VÆRT UNNGÅTT 82
3.1.2 TILGANG TIL KAPITAL FRA AKSJEMARKEDET 84
3.1.3 TILGANG TIL KAPITAL FRA BANKER OG FINANSINSTITUSJONER-BASEL II 85
3.1.4 AKTUELL REGULERING OG TILSYN 90
3.1.5 BASEL III – NYE KAPITAL- OG LIKVIDITETSSTANDARDER FOR BANKENE 92
3.1.6 SOLVENCY II 94
3.1.7 HVORDAN ERM MØTER RATINGBYRÅENES KRAV 95
3.2 JURIDISK DREVNE KRAV 99
3.2.1 JURIDISKE KRAV, – USA, – ”THE SARBANES-OXLEY ACT” 100
3.2.2 JURIDISKE KRAV, – TYSKLAND, – ”KONTRAG” 102
3.2.3 JURIDISKE KRAV, – NORGE 103
3.3 OPPSUMMERING 110

4 SYSTEM OG PROSESSER 115

4.1 ERM-SYSTEMET (-RAMMEVERKET) 115
4.2 VÅRT ERM- SYSTEM(-RAMMEVERK) 117
4.3 ERM-PROSESSEN OG ORM-PROSESSER 119
4.4 OPPSUMMERING 121

5 BEDRIFTSMILJØET 123

5.1 FORMALISERING OG DOKUMENTASJON 123
5.2 SAMMENHENGEN MELLOM ERM OG ORGANISASJONENS VISJONER, MÅL OG STRATEGIER 125
5.3 ERM OG STRATEGISK PLANLEGGING 128
5.3.1 STRATEGISK UTVIKLINGSPROSESS OG TYPER PÅ FORRETNINGS-STRATEGIER 128
5.3.2 UTVIKLE ERM-MÅL TILPASSET STRATEGISKE MÅL 132
5.3.3 SJEKKLISTE OG SPØRSMÅL FOR ERM OG STRATEGI 138
5.4 ERM-KULTUREN 139
5.4.1 INTEGRITET OG ETISKE VERDIER 140
5.4.2 INCENTIV – OG BONUSORDNINGER, – TRUSLER MOT INTEGRITET OG ETISKE VERDIER 140
5.4.3 NEGATIVE KONSEKVENSER AV INCENTIV- OG BONUSORDNINGER 141
5.4.4 PENSJONSORDNINGER OG FALLSKJERMER 141
5.4.5 AKSJE- OG OPSJONSORDNINGER 142
5.4.6 ”WHISTLE BLOWER” ELLER ”BRØNNPISSER” 143
5.4.7 SJEKKLISTE OG SPØRSMÅL TIL ERM-KULTUREN 143
5.5 HVEM ER ORGANISASJONENS INTERESSENTER OG HVA KREVER DE? 144
5.5.1 SENTRALE INTERESSENTER (NØKKELINTERESSENTER) 144
5.5.2 HVORDAN IMPLEMENTER ORGANISASJONEN STRATEGIER FOR Å MØTE
KRAVENE FRA INTERESSENTENE? 146
5.5.3 BESLUTNINGSPROSESSEN I ET ERM-SYSTEM 147
5.5.4 HVA ER SUKSESSFAKTORENE FOR Å LYKKES MED DISSE STRATEGIENE? 147
5.6 HVA ER SYNERGIENE OG FORSKJELLENE MELLOM ERM OG ANDRE INITIATIVER I ORGANISASJONEN 148
5.6.1 ERM OG “KVALITETSINITIATIVER» (F.EKS. SIX SIGMA, LEAN, TQM, ETC.) 148
5.6.2 ERM OG BALANCED SCORECARD 149
5.7 OPPSUMMERING 153

6. ETABLERING AV KONTEKST FOR ERM 156

6.1 GENERELT 158
6.1.1 MÅLSETTINGER OG MILJØ(KONTEKST) 159
6.1.2 ETABLERING AV DEN YTRE/EKSTERNE KONTEKSTEN 159
6.1.3 ETABLERING AV DEN INTERNE KONTEKSTEN 160
6.1.4 ETABLERE KONTEKSTEN FOR ERM-PROSESSEN 161
6.1.5 UTVIKLE OG DEFINERE KRITERIER FOR RISIKO 162
6.2 DEN STRATEGISKE PLANEN SOM DEL AV ERM-KONTEKST 163
6.2.1 HVILKEN STRATEGISK RETNING BEVEGER ORGANISASJONEN SEG IMOT? 163
6.2.2 IDENTIFISERE – OG PRIORITERE BAKENFORLIGGENDE BEHOV 164
6.2.3 DEFINERE KRAV FOR ERM-INITIATIV 164
6.3 KOMPONENTER I ERM-POLICYEN 165
6.4 INTERN INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 166
6.4.1 HVORFOR RISIKOKATEGORISERING? 166
6.4.2 ANDRE KATEGORISERINGSMÅTER 169
6.4.3 KRAV TIL ERM-VERKTØY 171
6.4.4 RISIKOMATRISEN 172
6.4.5 GENERELLE KRAV TIL VERKTØY 172
6.4.6 VALG AV SKALA 173
6.5 ORGANISERING OG ANSVAR I ERM-SYSTEMET 175
6.5.1 FORANKRING AV ANSVAR 176
6.5.2 FØRSTELINJEFORSVARET 176
6.5.3 ANDRELINJEFORSVARET, – OPPGAVER OG ANSVAR TIL CORPORATE RISK MANAGEMENT 179
6.5.4 TREDJELINJEFORSVARET, – REVISJON OG TILSYN 181
6.5.5 GRENSEDRAGNING FOR EKSTERNREVISJON 184
6.5.6 LEDELSENS ROLLE OG ANSVAR 186
6.5.7 STYRETS ROLLE OG ANSVAR 187
6.5.8 FORMALISERING AV DATTERSELSKAPS ANSVAR 189
6.5.9 VALG AV ARBEIDSFORMER OG TEKNIKKER 189
6.5.10 HVORFOR WORKSHOP/ARBEIDSGRUPPER? 191
6.6 SJEKKLISTE ETABLERING AV KONTEKST 192
6.7 OPPSUMMERING 192

7 DEN SYKLISKE KJERNEPROSESSEN / ERM-KJERNEPROSESSEN 195

7.1 GENERELT OM KJERNEPROSESSEN 196
7.1.1 UNNGÅ ”SILING” AV RAPPORTØRER 197
7.1.2 INFORMASJONSKILDER 198
7.1.3 TIDSHORISONTENS BETYDNING FOR KJERNEPROSESSEN 199
7.1.4 KVANTITATIVE BEGREPER 199
7.1.5 RISIKOVURDERING (RISK ASSESMENT) – IDENTIFISERING, ANALYSE OG EVALUERING 200
7.2 IDENTIFISERING OG KVANTIFISERING 200
7.2.1 KATEGORISERINGSMODELLEN VIKTIG FOR IDENTIFISERINGEN 200
7.2.2 NØKKELSTRATEGIER FOR EFFEKTIV IDENTIFISERING AV MULIGHETER OG
TRUSLER 201
7.2.3 MULIGE METODER FOR Å IDENTIFISERE MULIGHETER/TRUSLER 202
7.2.4 MULIGE KILDER TIL MULIGHETER/TRUSLER 202
7.2.5 MULIGE OMRÅDER SOM KAN PÅVIRKES 203
7.2.6 SJEKKLISTE IDENTIFISERING OG KVANTIFISERING 203
7.3 ANALYSE 204
7.3.1 FASEFORSKYVNING AV PROSESSEN 205
7.3.2 ANALYSE AV DAGENS SITUASJON 205
7.3.3 MULIGE METODER FOR Å ANALYSERE MULIGHETER/TRUSLER 207
7.3.4 MULIGE KILDER TIL MULIGHETER/TRUSLER 209
7.3.5 SJEKKLISTE ANALYSERING 210
7.4 EVALUERING OG PRIORITERING 211
7.4.1 ALARP-MODELLEN – NEDSIDEN AV RISIKO(TRUSSEL) 211
7.4.2 GPAP-MODELLEN – OPPSIDEN AV RISIKOEN 213
7.4.3 ANALYSE AV RISIKO ETTER TILTAK 214
7.4.4 Å EVALUERE MULIGHETER/TRUSLER 214
7.4.5 SJEKKLISTE EVALUERING 215
7.5 TILTAK 216
7.5.1 VALG AV STRATEGI FOR MULIGE TILTAK 217
7.5.2 VURDERING AV MULIGE OG IVERKSATTE TILTAK, STATUS OG FORVENTET KONSEKVENS 220
7.5.3 FORBEREDE TILTAKSPLANER 221
7.5.4 IMPLEMENTERE TILTAKSPLANER 221
7.5.5 SJEKKLISTE TILTAK 221
7.6 RAPPORTERING OG DOKUMENTERING 222
7.6.1 EKSTERN RAPPORTERING 222
7.6.2 INTERN RAPPORTERING 222
7.6.3 HVORDAN KAN EN RAPPORT UTFORMES OG HVA BØR DEN INNEHOLDE? 223
7.6.4 RISIKO RAPPORTERINGSFREKVENS 226
7.6.5 ARKIVERING OG OPPBEVARING AV HISTORISKE RAPPORTER 227
7.6.6 FORBEREDE RAPPORTERINGS- OG DOKUMENTASJONSPLANER 227
7.6.7 IMPLEMENTERE RAPPORTERINGS- OG DOKUMENTASJONSPLANER 228
7.6.8 SJEKKLISTE FOR RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON 229
7.7 OPPSUMMERING 231

8 HÅNDTERING OG OVERVÅKNING AV RISIKO 234

8.1 IVERKSETTELSEN AV FORESLÅTTE TILTAK 235
8.1.1 FASTLEGGE EIERSKAP OG ANSVAR 235
8.1.2 GJENNOMFØRING AV TILTAK 235
8.2 MÅLING AV DEN ENKELTE RISIKO OG KONSEKVENSEN AV TILTAK PÅ KORT OG LANG SIKT 236
8.3 ROLLEN TIL CORPORATE GOVERNANCE OG COMPLIANCE I ERM 238
8.3.1 INTEGRERING AV ENTERPRISE RISK MANAGEMENT MED CORPORATE GOVERNANCE OG COMPLIANCE 238
8.3.2 ERM OG CORPRATE GOVERNANCE (VIRKSOMHETSSTYRING) 239
8.3.3 COMPLIANCE (ETTERLEVELSE AV KRAV) – SPØRSMÅL I ERM 242
8.3.4 ETISK OG SOSIALT ANSVAR I ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 246
8.4 MULIGE METODER FOR OVERVÅKING AV MULIGHETER/TRUSLER 248
8.5 SJEKKLISTE FOR HÅNDTERING OG OVERVÅKING 248
8.6 OPPSUMMERING 249

9 ERM-SYSTEMEVALUERING OG GJENNOMGANG 251

9.1 ERMSE (ERM SYSTEMEVALUERING) 251
9.1.1 HVEM HAR ANSVAR FOR ERMSE? 252
9.1.2 TIDSPUNKT OG FREKVENS FOR GJENNOMFØRING AV ERMSE 252
9.1.3 METODE FOR ERM-SYSTEMEVALUERING OG GJENNOMGANG 252
9.2 BEKREFTELSE I ERM 254
9.2.1 OVERVÅKING OG GJENNOMGANG FOR KONTINUERLIG FORBEDRING 254
9.2.2 BEKREFTELSE OG ERM 255
9.3 INTERNREVISJONENS – ELLER UAVHENGIG TREDJEPARTS TILSYN OG GJENNOMGANG 256
9.4 SJEKKLISTE SYSTEMEVALUERING OG GJENNOMGANG 257
9.5 OPPSUMMERING 258

10 STIKKORDSREGISTER 260

11 VEDLEGGSOVERSIKT 265

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com  eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE A

 

Vedlegg Tekst Guide A GuideB  
Vedlegg A Risikokategoriseringsmodellen    X
Vedlegg B Risikopolicy i «Vår Organisasjon.»   X
Vedlegg C Mandat ERM   X
Vedlegg D1 Eksempler på skjematur for
ERM-SystemEvaluering (ERMSE).
  X
Vedlegg D2 Vurderingskriterier/karakterskala (skala 1-5) for ERMSE.   X
Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE   X
Vedlegg D4 Spørreskjema Del B. ERMSE Eksisterende elementer i ERM-systemet    X
Vedlegg E Sjekklister/spørsmål    X
Vedlegg F1 Workshop    X
Vedlegg F2 Enkelt Risikospørreskjema   X
Vedlegg F3 Alternativt risikospørreskjema   X
Vedlegg F4 Risikotiltak    X
Vedlegg F5 Rapporter    X
Vedlegg F6 Håndtering og overvåking    X
Vedlegg F7 Vedlikehold av kontekst    X
Vedlegg G Nøkkelreferanser/standarder X X
Vedlegg H
Vedlegg I
ISO 31000:2009 Risikoledelse
Ordforklaringer
X
X
X
X
Vedlegg J Litteratur X X
Vedlegg K1 Tabeller og figurer i Guide A X  
Vedlegg K2 Tabeller og figurer i Guide B   X
Vedlegg L1 Innhold Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser   X
Vedlegg L2 Innhold Guide B – Gjennomføring og praktisk iverksettelse X

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: