Enhet B2.7 Eksempel på kjerneprosessen i en workshop

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

100_4274

 

Guide B – Gjennomføring og praktisk 

iverksettelse

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

 

 

pics_257

 

 

 Modul B2 Kjerneprosessen

 

 

ENHET B2.7 Eksempel på kjerneprosessen i en workshop: beskriver et praktisk eksempel relatert til kjerneprosessens forskjellige faser. 

 

 

Kjerneprosessen kan illustreres gjennom følgende forenklede prosess. Det forutsettes at en organisasjonsenhet mottar en viktig del fra kun en leverandør.

Årsomsetning: 120 mill. pr. år.

Bruttomargin (faste kostnader og fortjeneste): 30 mill,: 25 % av årsomsetningen.

EBIT (Earning Before Interest and Tax): 12 mill pr. år,.:10 % av årsomsetningen.

 

Kjerneprosessen:

Fase 2 identifisering:

Leveringene er iht. et “just-in-time” konsept uten lagring. Hvis leverandøren feiler i å levere, stopper produksjonen opp innen en dag. Hvis leverandøren feiler temporært eller permanent må nye leverandører identifiseres og nye kontrakter må tegnes, noe som vil ta rundt fire uker. 

 

Fase 3 analyse:

 

Konsekvensene for salget vil være større enn salget ville vært i de fire ukene med leveringsstopp. Det vil ta tid å få salget i gang igjen og det totale salgstapet estimeres til 12 ukers normalt salg (= 27,7 mill).Tapet forårsaket av mangel på levering (før iverksettelse av eventuelle tiltak) tilsvarer de 12 ukenes tapt bruttomargin (dekning av faste kostnader og fortjeneste) og kan nå estimeres ved å multiplisere 12 ukers salgsvolum med gjennomsnittlig bruttomargin på 25 %): 27,7 mill * 25 % = 6,9 mill.Konsekvens (virkningen på EBIT) før eventuelle tiltak blir dermed: (6,9 mill/12 mill) * 100 = 58 %Det eksisterer et langsiktig samarbeid med leverandøren, og det har tidligere bare vært få og korte leveringsforsinkelser. Imidlertid er det kjent at leverandøren i dag kjører på høyeste produksjonsnivå, og på det nåværende tidspunkt skifter produksjonsprosesser. Sannsynligheten for at denne leverandøren nå vil feile med leveringen innen vår planleggingshorisont på to år estimeres derfor til å være 30 % før iverksettelse av tiltak.

 

 Fase 4 evaluering:

 

For enkelhetsskyld konstaterer vi at ingen andre enheter innen organisasjonen har lignende problemer med denne eller andre leverandører innen denne risikokategorien. Denne leverandøren vil dermed tilsvarere de aggregerte verdiene av risikonivå før og etter tiltak, samt kontrollgap for organisasjonen som helhet og totalt for denne risikokategorien.

 

Fase 5 tiltak:

Et tiltak organisasjonen har påbegynt iverksettelsen av, er å sette opp en avtale med en alternativ leverandør. Med et slikt tiltak kan en leveringsforsinkelse/manglende levering hos hovedleverandøren bli kompensert relativt lett hos denne andre leverandøren. Som et resultat vil det bli en maksimal produksjonsstans på en uke. Konsekvensene for salget antas da å ikke strekke seg ut over en ukes salg: 2,3 mill.

 

 

Tapet forårsaket av mangel på levering tilsvarer nå (etter iverksettelse av eventuelle tiltak) 1 ukes tapt bruttomargin og utgjør om lag ): 2,3 mill * 25 % = 0,6 mill.

Konsekvens (virkningen på EBIT) etter tiltak blir dermed: (0,6 mill/12 mill) * 100 = 5 %

Sannsynligheten for at vi en dag skal stå uten den viktige delen vil fortsatt være den samme. Resonnementet bak dette er som følger: Riktignok har vi nå to alternative leverandører, men leverandør nummer to trenger en uke på å få i gang produksjonen. Fra den dagen hovedleverandøren svikter vil det altså gå en uke før den alternative leverandøren er klar til levering.

Sannsynligheten etter tiltak vil derfor fortsatt være 30 %.

Vårt tiltak er med andre ord egnet til å redusere konsekvensen av risikoen, mens sannsynligheten fortsatt er den samme.

Imidlertid er ikke den andre kilden blitt etablert fullstendig. Den andre leverandøren vil først være klar neste kvartal og de første potensielle leveransene er forventet om 6 måneder. Vi får dermed ingen virkning av tiltaket de første 6 månedene.

Siden dette tiltaket ikke vil få noen virkning før de tre siste halvår av vår planleggingshorisont på to år (leverandøren er ikke klar før om 6 måneder), setter vi iverksettelsesgraden til 25 %.

Vi kan dermed illustrere eksemplet grafisk som følger:

 

Fig_ Del III_045

Figur B2-15 Eksempel på grafisk illustrasjon av risiko (nedsiden) før og etter tiltak, samt kontrollnivå.

 

Kursguidene A og B

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no
 

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

DSCF0371_j

KURSDOKUMENTASJON INNHOLD GUIDE B

Gjennomføring og praktisk iverksettelse

 

FORORD iv
ERM- HÅNDBØKENES HENSIKT OG MÅLGRUPPE  v
HVA ER FORSKJELLEN PÅ RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING? vi
DEN NYE ISO 31000:2009 STANDARDEN ix
PROBLEMET MED TRADISJONELL RISK MANAGEMENT (RM) xii
FORDELENE MED IVERKSETTELSEN AV ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) xiii
HVA ER UTFORDRINGENE MED ERM xv
ORGANISERING AV ERM-HÅNDBØKENE xvii
INNLEDNING

1. ETABLERING AV KONTEKST 4

1.1 FRA TANKE TIL HANDLING 4
1.2 DE ULIKE ROLLENE I ERM-PROSJEKTET 5
1.2.1 STYRET 5
1.2.2 STYRINGSGRUPPEN 5
1.2.3 FORPROSJEKTGRUPPEN 6
1.2.4 PROSJEKTGRUPPEN 6
1.2.5 LINJEN 7
1.3 OVERBLIKK OVER ERM-PROSJEKTET 7
1.4 DEFINERE MANDAT OG MÅLSETNINGER 9
1.4.1 STYRET 9
1.4.2 STYRINGSGRUPPEN 10
1.4.3 FORPROSJEKTGRUPPEN 11
1.5 KARTLEGGE FUNDAMENTET FOR ET ERM-SYSTEM 12
1.5.1 STYRENDE DOKUMENTER (POLICYER) 12
1.5.2 KRAV OG FORVENTNINGER FRA INTERESSENTER 12
1.6 UTARBEIDE KONKRET FORSLAG TIL PROSJEKTMANDAT OG MÅLSETTINGER 13
1.7 STYRETS FORMALISERING AV PROSJEKTET 14
1.8 ERM-PROSJEKTET, REALISERING AV STYREVEDTAK 15
1.8.1 ETABLERING AV OPERATIV ORGANISASJONSSTRUKTUR. 16
1.8.2 ERM-FUNKSJONENS BINDING TIL LINJEN 16
1.8.3 PERSONELLBEHOV 17
1.8.4 DELTAKERE PÅ EN WORKSHOP 18
1.8.5 TILPASSE STYRENDE DOKUMENTER 19
1.8.6 VALG AV VERKTØY OG METODER 22
1.8.7 FASTLEGGE RAPPORTERINGSTERSKLER(-TOLERANSE) I RISIKOPOLICYEN 28
1.8.8 OPPLÆRING 29
1.8.9 KULTUR OG ERM-MILJØ 31
1.8.10 KOORDINERING MED ANDRE PROSESSER 32
1.8.11 STYREBEHANDLING OG GODKJENNING AV PROSJEKT 33
1.8.12 GRENSESNITT MOT HVERDAGEN 33
1.9 OPPSUMMERING 34

2. KJERNEPROSESSEN 37

2.1 ”WORKSHOP”-PROSEDYREN 37
2.1.1 GJENNOMFØRINGEN AV RISIKOWORKSHOP 38
2.2 IDENTIFISERING 41
2.2.1 RISIKOANALYSESKJEMA 43
2.2.2 VERKTØY OG TEKNIKKER FOR RISIKOIDENTIFISERING 46
2.2.3 OPPSUMMERING 47
2.3 ANALYSE 48
2.3.1 SAMLING OG KOMPLETTERING AV INFORMASJON FRA IDENTIFISERINGSFASEN 48
2.3.2 KONSEKVENS SOM OPPSIDE RISIKO (MULIGHET) 51
2.3.3 VERKTØY OG TEKNIKKER FOR RISIKOANALYSEN 53
2.3.4 OPPSUMMERING 55
2.4 EVALUERING 56
2.4.1 ØYEBLIKKELIG RAPPORTERING TIL STYRET OG DAGLIG LEDELSE 58
2.4.2 OPPSUMMERING 60
2.5 TILTAK 61
2.5.1 VALG AV TILTAKSSTRATEGI FOR NEDSIDE RISIKO 61
2.5.2 TILTAKSKOSTNADER 63
2.5.3 EVALUERING AV KONTROLL OG OVERVÅKNINGSMEKANISMER 64
2.5.4 OPPSUMMERING 65
2.6 RAPPORTERING 66
2.6.1 HVEM HAR RAPPORTERINGSANSVARET? 66
2.6.2 HVEM RAPPORTERES DET TIL? 66
2.6.3 HVA RAPPORTERES? 67
2.6.4 NÅR RAPPORTERES DET? 68
2.6.5 HVORDAN RAPPORTERS DET? 70
2.6.6 OPPSUMMERING 72
2.7 EKSEMPEL PÅ KJERNEPROSESSEN I EN WORKSHOP 73
2.8 OPPSUMMERING 75

3. HÅNDTERING OG OVERVÅKING 78

3.1 OVERVÅKING AV OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO 78
3.2 PROAKTIV RISIKOHÅNDTERING 79
3.2.1 ANSVAR OG MYNDIGHET, – ”VETORETT” 79
3.2.2 PRIORITERING OG DELEGERING 80
3.3 REAKTIV RISIKOHÅNDTERING 81
3.4 OPPSUMMERING 82

4. SYSTEMEVALUERING OG GODKJENNING 84

4.1 CRO/CRM’S KONTROLLER 84
4.1.1 ERMSE – ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEMEVALUERING 84
4.1.2 METODE FOR ERMSE 86
4.2 INTERNREVISJONENS KONTROLLER 94
4.2.1 FORMÅL 94
4.2.2 INTERNREVISJONENS VURDERING/BEKREFTELSE AV ERM-SYSTEMET 94
4.3 OPPSUMMERING 95

5. KOMMUNIKASJON OG KONSULTASJON 97

5.1 INFORMASJON TIL ERM-SYSTEMET 98
5.2 INFORMASJON FRA ERM-SYSTEMET 98
5.3 OPPSUMMERING 99

6. VEDLIKEHOLD AV KONTEKST 101

6.1 ERM-PLANEN/-PROGRAMMET 101
6.2 OPPSUMMERING 102

7. STIKKORDSREGISTER 104
8. VEDLEGGSOVERSIKT 106

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com  eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

100_4262

 

VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE B

 


Vedlegg
Tekst Guide A Guide B  
Vedlegg A Risikokategoriseringsmodellen   X
Vedlegg B Risikopolicy i «Vår Organisasjon»   X
Vedlegg C Mandat ERM   X
Vedlegg D1 Eksempler på skjematur for
ERM-SystemEvaluering (ERMSE)
  X
Vedlegg D2 Vurderingskriterier/karakterskala (skala 1-5) for ERMSE   X
Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE   X
Vedlegg D4 Spørreskjema Del B. ERMSE . Eksisterende elementer i ERM-systemet   X
Vedlegg E Sjekklister/spørsmål    X
Vedlegg F1 Workshop   X
Vedlegg F2 Enkelt Risikospørreskjema   X
Vedlegg F3 Alternativt risikospørreskjema   X
Vedlegg F4 Risikotiltak   X
Vedlegg F5 Rapporter   X
Vedlegg F6 Håndtering og overvåking   X
Vedlegg F7 Vedlikehold av kontekst   X
Vedlegg G Nøkkelreferanser/standarder X X
Vedlegg H
Vedlegg I
ISO 31000:2009 Risikoledelse
Ordforklaringer 
X
X
X
X
Vedlegg J Litteratur X X
Vedlegg K1 Tabeller og figurer i Guide A. X  
Vedlegg K2 Tabeller og figurer i Guide B   X
Vedlegg L1 Innhold Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser.   X
Vedlegg L2 Innhold Guide B – Gjennomføring og praktisk iverksettelse X  

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: