Guide B Modul B8 Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

100_4274

 

Guide B – Gjennomføring og praktisk 

iverksettelse

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

 

100_4262

 

 

 Modul B8 Vedleggsoversikt

 

 

VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE B

 


Vedlegg
Tekst Guide A Guide B  
Vedlegg A Risikokategoriseringsmodellen   X
Vedlegg B Risikopolicy i «Vår Organisasjon»   X
Vedlegg C Mandat ERM   X
Vedlegg D1 Eksempler på skjematur for
ERM-SystemEvaluering (ERMSE)
  X
Vedlegg D2 Vurderingskriterier/karakterskala (skala 1-5) for ERMSE   X
Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE   X
Vedlegg D4 Spørreskjema Del B. ERMSE . Eksisterende elementer i ERM-systemet   X
Vedlegg E Sjekklister/spørsmål    X
Vedlegg F1 Workshop   X
Vedlegg F2 Enkelt Risikospørreskjema   X
Vedlegg F3 Alternativt risikospørreskjema   X
Vedlegg F4 Risikotiltak   X
Vedlegg F5 Rapporter   X
Vedlegg F6 Håndtering og overvåking   X
Vedlegg F7 Vedlikehold av kontekst   X
Vedlegg G Nøkkelreferanser/standarder X X
Vedlegg H
Vedlegg I
ISO 31000:2009 Risikoledelse
Ordforklaringer 
X
X
X
X
Vedlegg J Litteratur X X
Vedlegg K1 Tabeller og figurer i Guide A. X  
Vedlegg K2 Tabeller og figurer i Guide B   X
Vedlegg L1 Innhold Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser.   X
Vedlegg L2 Innhold Guide B – Gjennomføring og praktisk iverksettelse X  

 

 

Guide B Modul B8 Vedlegg D3: Spørreskjema A ERMSE

En risiko har både en oppside og en nedside og derfor vurderes konsekvensene av en risiko både som positiv (mulighet) og negativ (trussel).

 

1. F=Forretningsrisikoer
1.1 Eksterne risikoer (globale, politiske, sosiale, naturkatastrofer)
1.2 Corporate Governance risikoer
1.3 Eksterne strategiske markeds-/bransjerisikoer
1.4 Andre eksterne strategiske risikoer
1.5 Forretningshåndteringsrisikoer
Forandringer i enten eksterne omgivelser, eller i den forretningsmessig strategi som følge av slike forandringer og som kan virke forstyrrende på evnen til fortsatt å arbeide målrettet.  F.eks. konkurrenters adferd.

 

 

   1.1 Risikokategori:
1.F= Forretningsrisiko
Eksterne risikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
1.1.1 Naturkatastrofer o o
1.1.2 Globale hendelser o o
1.1.3 Politiske hendelser o o
1.1.4 Sosiale hendelser o o
1.1.5 Terror / vold o o
1.1.6 Miljømessige ødeleggelser o o
Andre o o

 

   1.2 Risikokategori:
1.F=Forretningsrisiko
Corporate Governance risikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
1.2.1 Corporate Governance o o
1.2.2 Organisasjonsstruktur, -prosesser og kompetanse o o
1.2.3 Organisasjonsklima og motivasjon o o
1.2.4 Ledelsesstil o o
1.2.5 Risikokommunikasjon o o
1.2.6 Organisasjonskultur og risikokommunikasjon o o
1.2.7 Integritet o o
Andre o o

 

   1.3 Risikokategori:
1. F=Forretningsrisiko
Eksterne strategiske-, ,markeds- og bransjerisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
1.3.1 Teknologisk innovasjonspress o o
1.3.2 Konjunktur/markeds-svingninger o o
1.3.3 Risko for substitusjon o o
1.3.4 Regionale strukturer o o
1.3.5 Produktlivsyklus o o
1.3.6 Markedsadgang og eksterne barrierer o o
1.3.7 Konkurrentenes adferd o o
1.3.8 Konkurrenters fiasko/falitt o o
1.3.9 Kundestruktur /kundeavhengighet o o
1.3.10 Kundeadferd o o
1.3.11 Markedspriser o o
1.3.12 Merger & Aquisition o o
1.3.13 Forandringer innen regelverket, juridiske, skattemessige og bilansielle rammebetingelser o o
Andre o o

 

   1.4 Risikokategori:
1. F=Forretningsrisiko
Andre eksterne strategiske risikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
1.4.1 Rykte o o
1.4.2 Sosialøkonomiske o o
1.4.3 Public Relations o o
1.4.4 Joint Ventures/ allianser o o
Andre o o

 

 

   1.5 Risikokategori:
1. F=Forretningsrisiko
Forretningshåndterings-
risikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
1.5.1 Organisasjon / ledelsesstruktur o o
1.5.2 Ledelse av allianser/Joint Ventures o o
1.5.3 Lokasjon /produksjonsfordeling o o
1.5.4 Produksjonsstruktur o o
1.5.5 Make-or-buy o o
1.5.6 Produkt-/servicedefinisjon o o
1.5.7 Marketingkonsept o o
1.5.8 Kapasitet/utnyttelsesgrad o o
1.5.9 Knowledge Management o o
1.5.10 Definisjon av markeds-/forretningssegmenter o o
1.5.11 Markedsposisjon o o
1.5.12 Intern konkurranse o o
1.5.13 Distribusjonskanaler o o
1.5.14 Business Intelligence o o
1.5.15 Design to cost o o
1.5.16 Tilgang og adgang til intellektuell eiendomsrett/IP (Intelectual Property ). o o
Andre o o

 

 

2. O=Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoer2.1 Teknologi og produktutviklingsrisikoer
2.2 Produksjons-, og logistikkrisikoer
2.3 Strategi-, markedsførings- og salgsrisikoer2.4 Organisasjons og ledelsesrisikoer 2.5 Prosjektrisikoer
Risikoer innen verdikjedeprosessen eller støtteprosesser.  F.eks. stabil produksjonsprosess.

 

 

 

    2.1 Risikokategori:
2. O=Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoer
Teknologi- og produktutviklingsrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
2.1.1 Utvikling -Time to market o o
2.1.2 Kvalitet i utviklingen av teknologi o o
2.1.3 Effektivitet i F&U-aktiviteter o o
2.1.4 Produkt-/servicemangler o o
2.1.5 Tilgjengeligheten mht. utviklingsverktøy o o
2.1.6 System-/applikasjons know how o o
Andre o o

 

 

 

    2.2 Risikokategori:
2. O=Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoer Produksjons- og logistikkrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
2.2.1 Den helhetlige logistikk prosessen o o
2.2.2 Produksjonsteknolog o o
2.2.3 Effektivitet / forbedring i produktiviteten i produksjonen / tjenesten o o
2.2.4 Kvalitet i produksjonen /service o o
2.2.5 Prosess stabilitet i produksjonen o o
2.2.6 Produksjonsprosessen og
styringen av prosessen
o o
2.2.7 Gjennomløpstiden i produksjonen o o
2.2.8 Svikt i den eksterne servicen o o
2.2.9 Leveringstid i. konstruksjonsfasen /prosjekter o o
Andre o o

 

    2.3 Risikokategori:
2. O=Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoerStrategi-, markedsførings- og salgsrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
2.3.1 Strategisk analyse av omverdenen o o
2.3.2 M&A prosessen o o
2.3.3 Strategidefinisjon o o
2.3.4 Analyse av den strategiske posisjon o o
2.3.5 Salg og markedsføring o o
2.3.6 Avvikling av oppdrag o o
2.3.7 Kundeservice o o
Andre o o

 

 

 

    2.4 Risikokategori:
2. O=Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoer Organisasjons- og ledelsesrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
2.4.1 Informasjons- og kommunikasjonsinfrastruktur o o
2.4.2 Ekstern kommunikasjon/ investorrelasjoner o o
2.4.3 Beslutningsstruktur og beslutningsprosser o o
2.4.4 Organisasjonens tilpasningsevne/ledelses-prosesser o o
2.4.5 Kostnadsovervåking o o
2.4.6 Prosjektkalkulasjon/prosjekt-utvelgelse (bid-no-bid) o o
Andre o o

 

 

    2.5 Risikokategori: 2. O=Operasjonelle-, administrasjons- og ledelsesrisikoerProsjekt risikoer Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
2.5.1 Tilbud o o
2.5.2 Prosjektplanlegging o o
2.5.3 Transport o o
2.5.4 Installasjon/montasje o o
2.5.5 Kundekrav o o
2.5.6 Garantiforpliktelse o o
2.5.7 Kalkulering o o
2.5.8 Ødeleggelser o o
2.5.9 Pris/kostnader o o
2.5.10 Forsinkelse o o
2.5.11 Garanti o o
2.5.12 Valuta/valutatransaksjoner o o
2.5.13 Force Majeure o o
Andre o o

 

 

3. J=Juridisk- og etterlevelsesrisikoer3.1 Juridisk- og etterlevelsesrisikoer Sviktende evne til å forstå, eller effektivt ta i bruk/etterleve lover, reguleringer, regnskapsmessige/skattemessige krav eller offentlige standarder og /eller kontrakter og/eller prinsipper og praksis.  F.eks. produktsikkerhet.

 

 

 

    3.1 Risikokategori:
3. J=Juridisk- og etterlevelsesrisikoer
 Juridiske og etterlevelsesrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
3.1.1 Konformitetsmessig o o
3.1.2 Reaksjoner på forandring iI juridisk /regnskapsmessig / skattemessig forhold o o
3.1.3 Teknologitransfer / Patentbeskyttelse o o
3.1.4 Kartellrisiko o o
3.1.5 Reaksjoner på forandringer mht. reguleringer og tilpasninger i omverdenen o o
3.1.6 Kontraktmessig o o
3.1.7 Juridiske risikoer i innkjøpsfasen o o
3.1.8 Rettslige risikoer i salgsfasen o o
3.1.9 Miljørisikoer o o
3.1.10 Rettslige risikoer i produktutvikling o o
3.1.11 Rettslige risikoer i produksjon o o
Andre o o

 

 

4. FI=Finansielle risikoer4.1 Finansielle risikoer Risikoer relatert til finansielle transaksjoner.  F.eks. valutarisikoer, kredittrisikoer, landsrisikoer.

 

 

 

   4.1 Risikokategori:
4. FI=Finansielle risikoer
4.1 Finansielle risikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
4.1.1 Pensjonsforpliktelser o o
4.1.2 Renterisiko o o
4.1.3 Valutasvingninger o o
4.1.4 Risikoer i forbindelse med land o o
4.1.5 Kredittrisiko o o
Andre o o

 

 

 

5. IT=IT risikoer5.1 IT risikoer Svikt/unnlatelse i å skaffe stabilitet, sikkerhet, funksjonalitet, tilgjengelighet, pålitelighet, fleksibilitet og støtte til informasjonssystemer og databanker.  F.eks. misbruk av informasjonssystemer.

 

 

   5.1 Risikokategori:
5. IT=IT-risikoer
5.1 Personalrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
5.1.1 IT utvikling o o
5.1.2 IT iverksettelse o o
5.1.3 Misbruk av informasjonssystemer o o
5.1.4 Informasjons- og datatap o o
Andre o o

 

 

 

6. P=Personalrisikoer
6.1 Personalrisikoer
Svikt/unnlatelse i å rekruttere, belønne, utvikle, forsvare eller beholde ansatte eller utvikle gode relasjoner med de ansatte.  F.eks. rekruttering av nøkkelpersonell.

 

 

 

   6.1 Risikokategori:
6. P=Personal risikoer
 6.1 Personalrisikoer
Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evalu-ering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
6.1.1 Personalutvikling o o
6.1.2 Rekruttering o o
6.1.3 Nøkkelpersonell o o
6.1.4 Belønningssystemer o o
6.1.5 Kooperasjons-/ledelsesstil o o
6.1.6 Personaltilpasninger o o
Andre o o

 

 

7. I=Innkjøpsrisikoer7.1 Innkjøpsrisikoer Risikoer som oppstår i innkjøpsprosessen, innkjøpslogistikk eller kjøpte varer/tjenester mht. tilgjengelighet, kvalitet og/eller priser.  F.eks. avhengighet av leverandører.

 

 

   7.1 Risikokategori:7. I=Innkjøpsrisikoer  Konstaterte risikoer Vurderingsskala 1-5 Personlig
ansvar
Mulig
risiko
5 største Under-System
(ORM)
Policy/
retnings-linjer
Roller /ansvar Prosess Risiko-
identifi-sering
Risiko-analyse Risiko-evaluering Risiko-tiltak Risiko-
rapport-
ering
Risiko-
håndtering
System
over-
våking
Helhet Eks.
a, b, c…..
7.1.1 Leverandørstruktur/-avhengighet o o
7.1.2 Innkjøpslogistikk o o
71.3 Leverandørutvelgelse o o
71.4 Innkjøpspris o o
7.1.5 Endring i leverandørmarkedet o o
7.1.6 Leverandøradferd o o
Andre o o

 

 

Kursguidene A og B

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse
Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

 

DSCF0371_j

KURSDOKUMENTASJON INNHOLD GUIDE B

Gjennomføring og praktisk iverksettelse

 

FORORD iv
ERM- HÅNDBØKENES HENSIKT OG MÅLGRUPPE  v
HVA ER FORSKJELLEN PÅ RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING? vi
DEN NYE ISO 31000:2009 STANDARDEN ix
PROBLEMET MED TRADISJONELL RISK MANAGEMENT (RM) xii
FORDELENE MED IVERKSETTELSEN AV ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) xiii
HVA ER UTFORDRINGENE MED ERM xv
ORGANISERING AV ERM-HÅNDBØKENE xvii
INNLEDNING

1. ETABLERING AV KONTEKST 4

1.1 FRA TANKE TIL HANDLING 4
1.2 DE ULIKE ROLLENE I ERM-PROSJEKTET 5
1.2.1 STYRET 5
1.2.2 STYRINGSGRUPPEN 5
1.2.3 FORPROSJEKTGRUPPEN 6
1.2.4 PROSJEKTGRUPPEN 6
1.2.5 LINJEN 7
1.3 OVERBLIKK OVER ERM-PROSJEKTET 7
1.4 DEFINERE MANDAT OG MÅLSETNINGER 9
1.4.1 STYRET 9
1.4.2 STYRINGSGRUPPEN 10
1.4.3 FORPROSJEKTGRUPPEN 11
1.5 KARTLEGGE FUNDAMENTET FOR ET ERM-SYSTEM 12
1.5.1 STYRENDE DOKUMENTER (POLICYER) 12
1.5.2 KRAV OG FORVENTNINGER FRA INTERESSENTER 12
1.6 UTARBEIDE KONKRET FORSLAG TIL PROSJEKTMANDAT OG MÅLSETTINGER 13
1.7 STYRETS FORMALISERING AV PROSJEKTET 14
1.8 ERM-PROSJEKTET, REALISERING AV STYREVEDTAK 15
1.8.1 ETABLERING AV OPERATIV ORGANISASJONSSTRUKTUR. 16
1.8.2 ERM-FUNKSJONENS BINDING TIL LINJEN 16
1.8.3 PERSONELLBEHOV 17
1.8.4 DELTAKERE PÅ EN WORKSHOP 18
1.8.5 TILPASSE STYRENDE DOKUMENTER 19
1.8.6 VALG AV VERKTØY OG METODER 22
1.8.7 FASTLEGGE RAPPORTERINGSTERSKLER(-TOLERANSE) I RISIKOPOLICYEN 28
1.8.8 OPPLÆRING 29
1.8.9 KULTUR OG ERM-MILJØ 31
1.8.10 KOORDINERING MED ANDRE PROSESSER 32
1.8.11 STYREBEHANDLING OG GODKJENNING AV PROSJEKT 33
1.8.12 GRENSESNITT MOT HVERDAGEN 33
1.9 OPPSUMMERING 34

2. KJERNEPROSESSEN 37

2.1 ”WORKSHOP”-PROSEDYREN 37
2.1.1 GJENNOMFØRINGEN AV RISIKOWORKSHOP 38
2.2 IDENTIFISERING 41
2.2.1 RISIKOANALYSESKJEMA 43
2.2.2 VERKTØY OG TEKNIKKER FOR RISIKOIDENTIFISERING 46
2.2.3 OPPSUMMERING 47
2.3 ANALYSE 48
2.3.1 SAMLING OG KOMPLETTERING AV INFORMASJON FRA IDENTIFISERINGSFASEN 48
2.3.2 KONSEKVENS SOM OPPSIDE RISIKO (MULIGHET) 51
2.3.3 VERKTØY OG TEKNIKKER FOR RISIKOANALYSEN 53
2.3.4 OPPSUMMERING 55
2.4 EVALUERING 56
2.4.1 ØYEBLIKKELIG RAPPORTERING TIL STYRET OG DAGLIG LEDELSE 58
2.4.2 OPPSUMMERING 60
2.5 TILTAK 61
2.5.1 VALG AV TILTAKSSTRATEGI FOR NEDSIDE RISIKO 61
2.5.2 TILTAKSKOSTNADER 63
2.5.3 EVALUERING AV KONTROLL OG OVERVÅKNINGSMEKANISMER 64
2.5.4 OPPSUMMERING 65
2.6 RAPPORTERING 66
2.6.1 HVEM HAR RAPPORTERINGSANSVARET? 66
2.6.2 HVEM RAPPORTERES DET TIL? 66
2.6.3 HVA RAPPORTERES? 67
2.6.4 NÅR RAPPORTERES DET? 68
2.6.5 HVORDAN RAPPORTERS DET? 70
2.6.6 OPPSUMMERING 72
2.7 EKSEMPEL PÅ KJERNEPROSESSEN I EN WORKSHOP 73
2.8 OPPSUMMERING 75

3. HÅNDTERING OG OVERVÅKING 78

3.1 OVERVÅKING AV OPPSIDE/NEDSIDE RISIKO 78
3.2 PROAKTIV RISIKOHÅNDTERING 79
3.2.1 ANSVAR OG MYNDIGHET, – ”VETORETT” 79
3.2.2 PRIORITERING OG DELEGERING 80
3.3 REAKTIV RISIKOHÅNDTERING 81
3.4 OPPSUMMERING 82

4. SYSTEMEVALUERING OG GODKJENNING 84

4.1 CRO/CRM’S KONTROLLER 84
4.1.1 ERMSE – ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEMEVALUERING 84
4.1.2 METODE FOR ERMSE 86
4.2 INTERNREVISJONENS KONTROLLER 94
4.2.1 FORMÅL 94
4.2.2 INTERNREVISJONENS VURDERING/BEKREFTELSE AV ERM-SYSTEMET 94
4.3 OPPSUMMERING 95

5. KOMMUNIKASJON OG KONSULTASJON 97

5.1 INFORMASJON TIL ERM-SYSTEMET 98
5.2 INFORMASJON FRA ERM-SYSTEMET 98
5.3 OPPSUMMERING 99

6. VEDLIKEHOLD AV KONTEKST 101

6.1 ERM-PLANEN/-PROGRAMMET 101
6.2 OPPSUMMERING 102

7. STIKKORDSREGISTER 104
8. VEDLEGGSOVERSIKT 106

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com  eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

100_4262

 

VEDLEGGSOVERSIKT GUIDE B

 


Vedlegg
Tekst Guide A Guide B  
Vedlegg A Risikokategoriseringsmodellen   X
Vedlegg B Risikopolicy i «Vår Organisasjon»   X
Vedlegg C Mandat ERM   X
Vedlegg D1 Eksempler på skjematur for
ERM-SystemEvaluering (ERMSE)
  X
Vedlegg D2 Vurderingskriterier/karakterskala (skala 1-5) for ERMSE   X
Vedlegg D3 Spørreskjema A ERMSE   X
Vedlegg D4 Spørreskjema Del B. ERMSE . Eksisterende elementer i ERM-systemet   X
Vedlegg E Sjekklister/spørsmål    X
Vedlegg F1 Workshop   X
Vedlegg F2 Enkelt Risikospørreskjema   X
Vedlegg F3 Alternativt risikospørreskjema   X
Vedlegg F4 Risikotiltak   X
Vedlegg F5 Rapporter   X
Vedlegg F6 Håndtering og overvåking   X
Vedlegg F7 Vedlikehold av kontekst   X
Vedlegg G Nøkkelreferanser/standarder X X
Vedlegg H
Vedlegg I
ISO 31000:2009 Risikoledelse
Ordforklaringer 
X
X
X
X
Vedlegg J Litteratur X X
Vedlegg K1 Tabeller og figurer i Guide A. X  
Vedlegg K2 Tabeller og figurer i Guide B   X
Vedlegg L1 Innhold Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser.   X
Vedlegg L2 Innhold Guide B – Gjennomføring og praktisk iverksettelse X  

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: