Studieplan 30 studiepoeng

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tjenester – Kurs – Studieplan

 

 

 

Tjenester 

Tjenester

MoneyHand0202084_150

Våre tjenester består av ulike typer bistand fra grunnleggende ERM til hjelp for at ERM-prosessene skal løpe slik organisasjonen har forutsatt.  Vi er derfor med hele veien om ønskelig. Les mer


Kurs

MoneyBills0202084-150

De fleste av våre kurs holdes i sammenheng med andre oppdrag vi har for våre kunder og tilpasses disse. Prisene på kursene vil derfor avhenge av oppdraget som helhet.  Kursene er bygget opp omkring en modell som deler en organisasjons medarbeidere inn i tre «forsvarslinjer» med ulike behovDisse forsvarslinjene er som følger:

I sammarbeid med  Institutt for risikoledelse  tilbyr vi også videreutdanning i helhetlig og integrert risikoledelse (Enterprise Risk Management-ERM). Les mer her


Produkter

JGS_TimeAndMoney_150

Her tilbyr vi kjøp av bøkene Praktisk Enterprise Risk Management, Software og tilgang til Kunnskapskilden med en rekke interessante artikler, downloads, ekstra guider etc. Les mer.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den som tar utgangspunkt i gårsdagen
for å gjøre noe med morgendagen,
tilhører raskt fortiden.

 

Money

 

Praktisk ERM-Kurs 30 studiepoeng

Praktisk ERM-Kurs 10 studiepoeng

 

Tjenester – Kurs
Studieplan 30 studiepoeng

 

 

 

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse – HIRL

(Enterprise Risk Management – ERM)  

(30 studiepoeng)

 

Money

 

 

Den som tar utgangspunkt i gårsdagen
for å gjøre noe med morgendagen,
tilhører raskt fortiden.

 

Studiepoeng:

30

Undervisningsspråk:

Norsk

Studiets varighet:

Helhetlig og integrert risikoledelse (30 studiepoeng) er et deltidsstudium som strekker seg over to semestre.

Studiested:

Nettbasert

Studieplanen er godkjent av:

Institutt for risikoledelse

Studieplanen gjelder for kull/studiestart:

Studieåret 2015 – 2016.

Informasjon om studiet:

Dette er et betalingsstudium i et samarbeid mellom Senter for kompetanseutvikling (SKUT) ved HiØ og Institutt for risikoledelse. SKUT har ansvaret for at studiet ligger på høgskolenivå og Institutt for risikoledelse står for den praktiske gjennomføringen, og er den som bestemmer studieavgiften.

Helhetlig og integrert risikoledelse (ERM) skal gi deltakerne en praktisk og teoretisk utdanning som bygger på standardene ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines og ISO GUIDE 73:2009 Risk Management  Vocabulary og beste praksis fra COSO`s Enterprise Risk Management.
Gjennom å integrere teori med iverksettelse av helhetlig og integrert risikoledelse i organisasjonen, skal det skapes gjensidig kompetanseutvikling til nytte for både deltakere og deltagende organisasjoner.

For nærmere informasjon om søknadsfrist, oppstartsdato, studieavgift, gjennomføringstidspunkter m.m, ta kontakt med Institutt for risikoledelse eller Vig Consulting

Opptakskrav:

To-årig høgskoleutdanning etterfulgt av minst 5 års yrkespraksis eller tilsvarende realkompetanse.

Videre utdanning og yrkesmuligheter:

Ønsker du mer kompetanse etter fullført studium kan du søke andre studier i ledelse, eller søke Masterstudiet i organisasjon og ledelse ved forskjellige høgskoler og universiteter hvis du har en bachelorgrad.
Det er alltid behov for gode ledere. Derfor er det store muligheter for interessante lederjobber med bakgrunnen din i bl.a. helhetlig og integrert risikoledelse.

Læringsutbytte:

 

Etter gjennomført utdanning skal studentene

 • ha en klar forståelse av begreper, prinsipper og teknikker i risikoledelse 
 • forstå at risikoer både har en oppside (muligheter) og en nedside (trusler) som å sees i sammenheng
 • kjenne standarder og rammeverk, spesielt ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines og ISO GUIDE 73:2009 Risk Management – Vocabulary og beste praksis fra COSO`s Enterprise Risk Management – som studiet bygger på.
 • beherske kjerneprosessen i risikoledelse
 • forstå risikoøkonomi og risikofinansiering
 • kjenne fallgruvene og de kritiske suksessfaktorene
 • kjenne de strategiske risikofaktorene og mulighetene for overvåking av omverdenen
 • kunne lede og utvikle team
 • vise etiske perspektiver på arbeidet med risikoledelse
 • kjenne utfordringene og barrierene ved iverksettelse av risikoledelse
 • kunne bygge opp et ERM- rammeverk – pilotprosjekt
 • etablere  konteksten for ERM-prosessen
 • sette mål for et helhetlig og integrert prosjekt i risikoledelse
 • kunne beregne all ressursbruk til et prosjekt
 • kunne forankre alt ansvar og myndighet
 • vise et system for rapportering underveis og sluttrapportering
 • integrere ny software med det bestående systemlandskapet

 

 

Studiets oppbygging og innhold:

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som er delt inn i to deler:

Faglig innhold Del I: Praktisk og teoretisk innføring i helhetlig og integrert risikoledelse.

 

 

 • Fordeler og gevinster med helhetlig og integrert risikoledelse
 • Introduksjon til begreper, prinsipper og teknikker
 • Standarder innen risikoledelse
 • Helhetlig og integrert risikoledelse
 • Rammeverk for helhetlig og integrert risikoledelse
 • Konteksten i forbindelse med helhetlig og integrert risikoledelse
 • Lederskap og teamutvikling
 • Kjerneprosessen (identifisering, analyse, evaluering, tiltak og  rapportering av risiko og mulighet)
 • Håndtering og gjennomgang.
 • Kommunikasjon og konsultasjon
 • Ansvar og myndighet
 • Risikoøkonomi/risikofinansiering
 • Etisk perspektiv
 • Fallgruver og suksessfaktorer
 • Strategiske risikoer, muligheter og overvåking av omverdenen

 

 

 

Faglig innhold Del II: Iverksettelse av helhetlig og integrert risikoledelse i organisasjoner.

 

 • Utfordringer og barrierer ved iverksettelse
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Oppbyggingen av et helhetlig og integrert risikoledelsesrammeverk-pilotprosjekt,
 • Etablering av konteksten for ERM-prosessen
 • Helhetlig og integrert risikoledelsespolicy og målsettinger
 • Ressursbruk
 • Kommunikasjon og opplæring
 • Forankring av ansvar og myndighet
 • Integrasjon
 • Helhetlig og integrert risikoledelsesprosess
 • Profilering og rapportering av risiko/mulighet
 • Overvåking og gjennomgang
 • Integrering av software med det «bestående systemlandskap»
 • Eget prosjekt fra egen organisasjon som pilotprosjekt

 

 

Organisering og læringsformer:

Studiet organsieres nettbasert. Studentene har et onlinetilbud med øvelser (arbeidskrav) som må leveres inn elektronisk.
Siste del av studiet vies fullt ut til praktisk iverksettelse og prosjektarbeid i egen organisasjon, eventuelt en annen valgt organisasjon.

Det blir hovedsaklig gitt gruppeveiledning i første semester (høsten) og individuell veiledning i arbeidet med eget prosjekt i andre semester. Det er en fordel at deltakerne har et prosjekt fra egen organisasjon som grunnlag for studiet, men ikke et krav. Det stilles krav til forberedelser og delrapportering i løpey av studiet som er nettbasert. Det forutsettes derfor at det settes av mye tid til kontinuerlig jobbing med studiet.

Fellessamlinger på nettet gjennomføres med forelesninger, øvinger/case, diskusjoner og presesentasjoner av utkast til det individuelle prosjektet med resultater, og det legges opp til diskusjon.

Lærestoffet blir lagt ut på en e-læringsplattform. Mellom samlingene vil all kommunikasjon med studentene både av faglig og administrativ art foregå via læringsplattformen.

 

 

Arbeidskrav

 • Deltakelse på online fellessamlingene er obligatorisk (minst 80 %)
 • 14 av 20 oppgaver/øvelser må være godkjente før prosjektarbeidet starter.
 • Prosjektarbeid fra egen organisasjon(evtl. annen utvalgt organisasjon). Den skal ha et omfang på inntil 25 sider + eventuelle vedlegg. Faglærer gir nærmere retningslinjer for utarbeidelsen av prosjektoppgaven.

 

 

For at studentene skal kunne framstille seg til eksamen må alle arbeidskravene være godkjente senest 3 uker før eksamen.

Praksis:

Studiet har god balanse mellom teoretisk og praktisk læring. Praksisnære komponenter er integrert i hele studiet. Studentene skal gjennom studiet arbeide med problemstillinger fra praksisfeltet og belyse disse gjennom praksisobservasjoner av risiko- og mulighetshåndtering i egen organisasjonen, evt. en annen utvalgt organisasjon.
Det forventes at studentene planlegger, evt. gjennomfører og vurderer iverksettelse som en tilrettelegger (koordinator) på egen arbeidsplass. Dette sikrer både ferdigheter og kunnskap knyttet til reelle problemstillinger.

Internasjonalisering:

Institutt for risikoledelse har relasjoner til faglige nettverk i Sverige, Danmark, England, Australia og USA som kan være til nytte for interesserte studenter.

Tilbakemelding underveis:

Tilbakemeldinger og veiledning gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav.
Dessuten er læringsplattformens diskusjonsforum åpen for diskusjoner.

Evaluering av studiet:

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Derfor skal studentene evaluere studiet ved slutten av hvert semester på skjema fra Institutt for risikoledelse.

Vurdering:

En individuell online hjemmeeksamen over to dager. Alle hjelpemidler er tillatt.
Eksamen sensureres av ekstern og intern sensor med  bokstavkarakterer  A – F, der A er beste karakter, E er dårligste beståttkarakter og F betyr «Ikke bestått».

Litteratur:

Chapman, Robert J.(2006). Simple tools and techniques for enterprise risk management, John Wiley & Sons. 466 s

Duckert, Gregor H. (2010).Practical Enterprise Risk Management: A Business Process Approach, 2010, John Wiley & Sons, 275 s

Fraser, John/Simkins, Betty J. (2010), Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons. 577s

ISO (2009). ISO: 3100:2009, Risk Management – Principles and guidelines, ISO. 34 s

ISO (2009). ISO GUIDE 73:2009 Risk Management – Vocabulary. ISO. 24 s

Vig, Jan og Hallaråker, Torstein (2015). Praktisk Enterprise Risk Managemen, Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet – og prosesser, Kolofon Forlag. 250 s

Vig, Jan og Hallaråker, Torstein (2015). Praktisk Enterprise Risk Managemen, Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse, Vig Consulting. 350 s

 

Supplerende litteratur
Aven, Terje (2008). Risikoanalyse prinsipper og metoder, med anvendelser, Universitetsforlaget. 236 s

Aven, Terje (2007). Risikostyring, Universitetsforlaget. Wessel Johnsen. Lars G (2005). 180 s

Baxter, Keith (2010), Risk Management, FT Prentice Hall, 224 s

Bloomsbury (2010). Approaches to Enterprise Risk Management, Bloomsbury. 226 s

Gilad, Ben (2004). Early Warning, AMACOM. 268 s

Hubbard. Douglas W. (2009). The failure of Risk Management, Why it’s broken and how to fix it, John Wiley & Sons. 281 s

Lloyd, Bevan (2010). Enterprise Risk Management, Chartered Accountants Ireland. 158 s

Merna, Tony/ Al-Thani, Faisal F.(2008). Corporate Risk Management,2008, John Wiley & Sons. 422 s

Monhan, Gregory (2008). Enterprise Risk Management-A Methodology for Achieving Strategic Objective, John Wiley & Sons. 179 s

Rausand, Marvin/ Bouwer Utne, Ingrid (2009). Risikoanalyse, Tapir akademiske forlag.
389 s

Taleb. Nassim, Nicholas (2010) The Black Swan: The Impact of Highly Improbable, Random House Trade Paperbacks. 480 s

Wessel Johnsen, Lars G. (2009) Risikovurdering, Gyldendal Arbeidsliv. 174 s

Wessel Johnsen, Lars G. (2005. Balansert risikostyring. Praktisk metodebok for virksomheter, Gyldendal akademisk. 167 s

Litteraturliste pr. 26.01.15.

Det tas forbehold om endringer

E-post fagansvarlig: ja-vig@online.no

Sist endret av: Jan Vig 20.02.2015 10:00

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

 

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse

Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: