Hva vil ERM kunne bringe min organisasjon?

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kunnskapskilden – FAQ

 

wallet_250

 

 

 

Kunnskapskilden

Leksikon

carvedstick_0803_150

 

Her finner du en megde begreper og uttrykk innen Enterprise Risk Management og beslektede temaer.


Guider og boktorget

DSCF1341_gb-150

Her vil du finne aktuelle bøker innen tematikken Enterprise Risk Management og beslektede temaer.


Artikler

Keys_150

Her vil det etter hvert komme aktuelle artikler om ERM og beslektede temaer.


Downloads

antonandreas_150

Her kommer det etter hvert filer i enten word eller pdf format som kan lastes ned


ERM-Lenker

112261190219_150

Her er noen portaler til engelske ressurser innen området Enterprise Risk Management og risk management.


FAQ

wallet_150

 

Her får du svar på de vanligste spørsmålene organisasjoner har når det gjelder Enterprise Risk Management.

 

 

wallet_250

 

 

FAQ

Her vil du finne noen spørsmål som stadig dukker opp.

Little_Candle__1_150 Hva er ERM?

candle2_o_150 Hva vil ERM kunne bringe min organisasjon?

candle_j_150 Må vi ha et elektronisk ERM-system?

 

 

 

 

Kunnskapskilden  FAQ –
Hva vil ERM kunne bringe min organisasjon

 

candle2_o_250

 

 

En organisasjons helhetlig tilnærming til risikohåndtering bringer en rekke forskjellige fordeler. Disse vil i stor grad være avhengig av motivene for å innføre ERM.

 

Det er typisk at organisasjoner eksempelvis vil kunne være motivert ved:

 • Handling i overensstemmelse med lover og regler.
 • Økt evne til organisasjonsstyring.
 • Økt villighet til å ta risiko pga. en bedre forståelse av risikoer.
 • Bedre koordinering på tvers av organisasjonsenheter for en mer effektive mottiltak.
 • At et felles risikospråk etableres.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Identifisering av risikoer som organisasjonen står ovenfor på tvers av avdelingsgrenser.
 • Konsistent risikoinformasjon for beslutninger.
 • En tidlig identifisering av forandringer i risikoprofiler.
 • Fullstendig/konsistent risikoinformasjon.
 • Økning i aksjonærenes verdi og inntjening.
 • Klarhet om økt risiko.
 • En mer eksakt stipulering av risikomulighetene.

 

Hva er så Enterprise Risk Management – ERM?

ERM er et strategisk ledelsesverktøy og en ledelsesfilosofi har som mål å bedre beslutningsprosessen i avgjørende kritiske saker der mye står på spill.

Risikobevissthet bør gjennomsyre all aktivitet for at konkurranseevnen og veksten skal sikres.

Tap skal minimeres  og forhindres på en optimal måte. Samtidig som gevinster skal optimaliseres gjennom mulighetene.

 

Hvorfor praktisEnterprise Risk Management – ERM?

All virksomhet innebærer risiko. Og ta risiko har to sider, fremgang og motgang. Formålet med aktiviteten er selvsagt å oppnå suksess. Men hvordan balanserer du mulighet og trussel? ERM handler alltid om balanse og grensesetting, å vurdere om utsiktene for å lykkes er større enn ulempene. Trussel mot mulighet? Og hva er det som absolutt ikke må skje? Økt konkurranse, flere eksterne krav, globalisering, outsourcing, osv. stiller høye krav til at bedrifter og organisasjoner er klar over risikoen.

 

De kritiske forretningsprosessene og operative prosesser må beskyttes mot ulike typer trusler og nedside risikoer, som kan føre til alvorlig markeds-, tillit-, informasjons- eller kurstap av varierende slag.I verste fall, blir det et spørsmål om overlevelse. Samtidig må organisasjonen utvikle seg. Den må ikke stagnere og bare fokusere på beskyttelse og forvaltning.

 

Erfaringer og fordeler

 

Generelt

Det er mange grunner til at en organisasjon bør håndtere  risikoer på, både positive og negative, det vil si:

 • ERM er et  prøvd og testet system.
 • ERM representerer akseptert god praksis;
 • ERM øker engasjement til ledelsenfor å oppnå målene
 • ERM gjør det mulig å prioritere ledelsen innsats, og er derfor mer effektiv
 • Strukturert tilnærming til å håndtere risiko holder organisasjonen på rett kurs;
 • Styrker corporate governance;
 • Forbedrer planprosessen;
 • Oppfyller myndighetskrav

 

Erfaringer:

 • Mer effektiv levering av produkter/tjenester;
 • Mer effektiv tildeling og bruk av ressurser;
 • Høyere standard på kundeservice og ansvarlighet;
 • Bedre utøvelse av kreativitet og innovasjon i ledelsespraksis;
 • Økt kapasitet til håndtering av risikoer i møte med konkurrerende forpliktelser, og
 • Forbedret moral i organisasjonen.

 

Effektiv ERM hjelper en organisasjon til:

 • oppnår kontinuitet på levering av tjenester/produkter til kundene;
 • oppnår bedre resultater i form av service,
  effektivitet og efficiency, f.eks. forbedret kunde-
  service og / eller bedre utnyttelse av ressurser (mennesker,
  informasjon, midler og utstyr);
 •  får et mer kritisk grunnlag for strategisk planlegging som
  et resultat av en strukturert vurdering av de viktigste
  elementente av risiko;
 • unngår kostbare overraskelser, fordi organisasjonen identifisere
  og håndterer uønskede risikoer, herunder unngår
  kostbare og tidkrevende rettssaker eller ved konkrete målinger som hjelper;
 • unngår å bruke ressurser unødvendig ;
 • oppnår åpenhet i beslutningsprosesser og pågående
  ledelsesprosesser, og
 • styrker ansvarlighet og corporate governance.

 

Fordelene ved å vedta en strukturert tilnærming til ERM kan omfatte:

 • økt ansvarlighet;
 • forbedret interessentrelasjoner og tillit;
 • utvikling av en lærende kultur;
 • forbedret finansiell håndteringn og ytelse;
 • bedre ressursallokering;
 • bedre etterlevelsesresultater, og
 • reduksjon i potensialet for søksmål.

ERM  kan brukes til å bidra effektivt med å gi en strategisk tilnærming til beslutninger, som kan bistå organisasjonen med å  forbedre prestasjonen og det som levereres

 

Fordeler med ERM

Håndtering av risiko er en integrert del av god forretningsskikk og kvalitetsstyring. Det å lære å håndtere risiko effektivt kan gjøre ledere i stand til å forbedre resultatene ved å
identifisere, analysere og evaluere bredere aspekter av saker og sørge for en systematisk måte å ta informerte beslutninger på.

En strukturert ERM-tilnærming øker og oppfordrer til identifisering av større muligheter for kontinuerlig forbedring gjennom innovasjon.

De underliggende prinsippene forå håndtere risiko er generiske i natur og i stor grad uavhengig av enhver type organisasjonsstruktur.

ERM-teknikker gir mennesker, på alle nivåer en systematisk tilnærming til å håndtere risikoene som er en integrerte del av ansvaret.

 

 

Noen av de konkrete fordelene ved ERM omfatter:

 • Færre overraskelser
  Kontroll av bivirkninger forsterkes ved å identifisere, analysere, evaluere og treffe tiltak for å minimalisere sannsynligheten og redusere konsekvenser. Selv når slike hendelser ikke kan forebygges i  organisasjonen kan organisasjonen oppnå en grad av fleksibilitet gjennom planlegging og beredskap.
 • Utnyttelse av muligheter
  Mulighetsorientert atferd  forsterkes hvis folk har tillit til sin forståelse av risikoer og har de evnene som trengs for å håndtere dem.
 • Forbedret planlegging, prestasjon og effektivitet
  Tilgang til strategisk informasjon om organisasjonen tillater dens operasjoner og dets miljø en sunnere og mer effektiv planlegging. Dette i sin tur forbedrer organisasjonens
  evne til å utnytte muligheter, redusere negative resultater og å oppnå bedre ytelse.
 • Økonomi og effektivitet
  Fordeler i økonomi og effektivitet kan oppnås ved å  målrette ressurser, beskyttelse av eiendeler og unngå kostbare feil.
 • Forbedrede relasjoner med  interessenter
  ERM oppfordrer en organisasjon til å identifisere interne og eksterne interessenter og til å utvikle en toveis dialog mellom interessentene og organisasjonen. Denne kommunikasjons-kanalen gir organisasjonen informert innsikt i hvordan interessenter vil reagere på ny policyer, produkter, tjenester eller beslutninger, og lar interessentene få vite hvorfor bestemte tiltak blir iverksatt.
 • Bedre informasjon for beslutningstaking
  ERM gir mer nøyaktig informasjon og analyser til støtte for strategiske beslutninger, for eksempel store investeringer, fusjoner og oppkjøp.
 • Forbedret omdømme
  Investorer, långivere, forsikringsselskaper, leverandører og kunderblir  i økende grad trukket til organisasjoner som er kjent for å ha en sunn prosess for håndtering av risiko.
 • Beskyttelse for styremedlemmer og direktører
  Sunn ERM forenkler forbedret formidling til styremedlemmer og selskapets ledere gjennom bevisstgjøring av potensielle risikoer, og demonstrere et riktig nivå på ”due dilligence”.
 • Ansvarlighet,bekreftelse og styresett
  Fordeler kan oppnås ved å demonstrere og dokumentere ledelsen tilnærming, og ved å fokusere hvert nivå i organisasjonen på samsvar med kravene  og forbedret organisatorisk ytelse.
 • Personlig velvære
  Effektiv håndtering av personlig risiko øker generelt helse og velvære foren selv og andre.

Andre fordeler med ERM

Ingen organisasjoner opererer i et risikofritt miljø, og ERM skaper ikke et slikt miljø. I stedet tillater ERM ledelsen til å fungere mer effektivt i miljøer fylt med risiko.
ERM gir utvidet mulighet til å:

 • Øke sannsynligheten for å oppnå målsettinger
  Ettersom ERM er deltakende og proaktiv hjelper den ledelsen til å oppnå organisasjonens prestasjonsmål og de økonomiske målene og bistår med å forebygge tap av ressurser. Kontroller og risiko tiltak vil bli valgt på grunnlag av at de øker sannsynligheten for at organisasjonen skal oppfylle sine intensjoner / forpliktelser overfor sine interessenter.
 • Justere risikoappetitt og strategi
  Riskoappetitt er graden av risiko, på et bredt nivå, som en organisasjon er villig til å akseptere i jakten på sine mål. Først vurderer ledelsen organisasjonens risikoappetitt ved å vurdere strategiske alternativer. Deretter ved å sette mål på linje med den valgte strategien og i utviklingsmekanismene for å håndtere de relaterte risikoene
  Ledelsen vurderer sin risikoapetitt ved å evaluere operasjonelle alternativer, ved å sette relaterte mål og utviklingsmekanismer for å håndtere relaterte risikoer. ERM assisterer således ledelsen med å ta de rette beslutningene I usikre omgivelser. Fokuseringen på risikoanalysen og tiltakene forbedrer kvaliteten på de strategiske planene. Det genereres planer som er omfattende og analytiske.
 • Knytte vekst, risiko og avkastning sammen
  Organisasjoner aksepterer risiko som en del av verdiskaping og vern, og de forventer avkastning i samsvar med risikoen. ERM gir en forbedret evne til å identifisere og vurdere risiko, og etablerer akseptable nivåer av risiko i forhold til vekst- og gevinstmål.
 • Forbedre risikoreaksjonsbeslutninger
  ERM formidler strenghet med å identifisere og velge blant alternative reaksjoner på risikoene, å unngå, redusere, dele eller akseptere risiko. ERM stiller til disposisjon metoder og teknikker for å ta disse beslutningene.
 • Minimere operasjonelle overraskelser og tap
  Organisasjoner som har forbedret evnen til å identifisere potensielle hendelser, vurderer risiko og etablere tiltak, og redusere r dermed forekomsten av overraskelser og relaterte kostnader eller tap.Organisasjonen oppnår forbedret evne til å identifisere potensielle hendelser og etablere tiltak og dermed redusere overraskelser og assosierte kostnader eller tap ved å møte målsettinger og redusere overforbruk eller mindre forbruk av budsjettet.
 • Identifisere og håndtere risiko på tvers av organisasjonen
  Hver organisasjon står overfor et mylder av risikoer som påvirker ulike deler av

  organisasjonen. Ledelsen må ikke bare håndtere individuelle risikoer, men også forstå deres innbyrdes påvirkningERM gir hjelp til koordinerte tiltak på risikoer og muligheter som innbyrdes påvirker hverandre på tvers av organisasjonen.
 • Gi integrerte reaksjoner på flere risikoer
  Forretningsprosesser bærer mange iboende risikoer og muligheter i seg, og ERM muliggjør integrerte løsninger for håndtering av risikoer og muligheter.
 • Gripe mulighetene
  Ledelsen vurderer potensielle hendelser, ikke bare risiko, og ved å vurdere et komplett utvalg av hendelser, får ledelsen en forståelse av hvordan visse hendelser representerer muligheter.Ved å vurdere en rekke muligheter av potensielle hendelser, posisjoner ledelsen seg til å identifisere og proaktivt realisere mulighetene.
 • Effektivisere kapitalen og sikre en effektiv bruk av finansielle og materielle ressurser
  En mer robust informasjon om en organisasjons samlede risiko tillater ledelsen å vurdere mer effektivt det samlete kapitalbehov og gir bedre kapitalallokering

  (-tildeling).ERM bidrar til å sikre en effektiv bruk av finansielle og materielle ressurser innen organisasjonen.
 • Sikre overensstemmelse med lover og reguleringer
  ERM bidrar til effektiv rapportering og overvåking av at organisasjonen handler i overensstemmelse med lover og regler og gir hjelp ved negative konsekvenser ved ødelagt yrke og konsekvensene av dette.
 • Øke sannsynligheten for å oppnå målsettinger
  Ettersom ERM er deltakende og proaktiv hjelper den ledelsen til å oppnå organisasjonens prestasjonsmål og de økonomiske målene og bistår med å forebygge tap av ressurser. Kontroller og risiko tiltak vil bli valgt på grunnlag av at de øker sannsynligheten for at organisasjonen skal oppfylle sine intensjoner / forpliktelser overfor sine interessenter.

ERM er ikke et mål i seg selv, men snarere et viktig virkemiddel. ERM kan ikke fungere isolert i en organisasjon, men er snarere en tilrettelegging av ledelsesprosessen.

ERM er innbyrdes forbundet med corporate governance (virksomhetsstyring/eierstyring)ved å gi informasjon til styret om de viktigste risikoene og hvordan de blir håndtert. Og, ERM assosieres med performance management (prestasjonsledelse) ved å tilby risikojusterte målinger, og med intern kontroll som er en integrert del av ERM.

ERM hjelper en organisasjon til å oppnå resultater og lønnsomhetsmål, og hindre tap av ressurser. Det bidrar til å sikre effektiv rapportering. Og, det hjelper til med å sikre at organisasjonen følger lover og forskrifter, unngår å ødelegge sitt omdømme og andre konsekvenser.

I sum hjelper ERM organisasjonen at komme dit den ønsker å gå og unngå fallgruver og overraskelser underveis.

 

 

Vanskelige og viktige oppgaver

ERM har et bredt spenn og innholder mange ulike perspektiver. Det krever både generelle ferdigheter og spesialisert kompetanse og samarbeid. Mange har jobber som har å gjøre med håndtering av risiko  og konsekvensene – både i form av muligheter som trusler uten å være veldig godt forberedt. Vi tilbyr  grunnleggende praktiske kurs som gir deg en bred plattform å starte din egen utvikling i fra.

 

modellen2web

 

Vår ERM-modell/ Vårt ERM-system/ Vårt ERM-rammeverk i tråd med ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

Kursguidene A og B

 

Forside-GUIDE-AAwebForside-GUIDE-B-web

 

Guide A Bakgrunn, behov, ERM-systemet og – prosesser
Antall sider: 322 inklusiv 57 sider vedlegg

Guide B Gjennomføring og praktisk iverksettelse

Antall sider: 258 inklusiv 152 sider vedlegg

 

 

Kursguidene kan bestilles fra www.RisikoLedelse.com
eller e-mail: ja-vig@online.no

 

PRIS:

Guide A: Kr. 430
322 rikt illustrerte A4-sider,
hvorav 57 siders vedlegg
Guide B: Kr. 480
258 rikt illustrerte A4-sider ,
hvorav 152 siders vedlegg

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2006-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: