Fordelene med iverksettelsen av ERM

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

 

chicagoCN_2773

Fordelene med iverksettelsen av ERM

 

Fordelene ved ERM:

forklarer mer i detalj hvilke verdiøkende fordeler en organisasjon kan oppnå med ERM.

 

Den økte interessen for ERM er først og fremst blitt nørt opp under av eksterne faktorer. Se også kapitel 2.5 ERM – nøkkeldrivere og trender. Bare i de siste årene har forskjellige bransjer og de offentlige regulerende myndigheter, så vell som institusjonelle investorer, tvunget organisasjonene til å fokusere på bedre risikohåndteringspolicyer og -prosedyrer. I flere og flere land og bransjer har styret og toppledelsen måttet overvåke og rapportere fra sin organisasjon, på en grundigere måte enn tidligere om ERM-systemet og ERM- prosessen. Internt har organisasjonens ledere blitt lært opp til å se fordelene ved en helhetlig og integrert tilnærming til risikoledelse og -håndtering.

 

 


Nøkkelfordelene som bør bli realisert med iverksettelsen av ERM er forbedring av organisasjonens kortsiktige og langsiktige lønnsomhet og prestasjon:

 • Unngår kostbare feil: Ved å fange opp og håndtere risikoer i hovedprosjekter og operasjonelle prosesser,
 • Valideringsstrategi: Ved å sjekke at alle nøkkelinteressenter er ” på samme nivå” mht. strategiske prioriteringer.
 • Forbedrer den operasjonelle effektiviteten: Gjennom å adoptere en systematisk og strukturert tilnærming.
 • Bygger relasjoner: Ved å øke tilliten fra interessenter eksternt og internt.
 • Opprettholder omdømmet: Ved å unngå katastrofer og tilknyttet publisitet.
 • Forutse markedstrender: Ved å forsikre seg om at antagelser om viktige markedstrender forblir gyldig

 

Fordelene med ERM vil under alle omstendigheter overgå investeringen.

 

På overflaten ser det ut som om alt innen risikohåndtering går om å unngå ”trusler” eller unngå ”dårlige ting”. Men når ERM er fullt ut iverksatt og integrert bør en fullt ut adressere det å realisere ”muligheter”/”gode ting”. Aksjeeiere forstår denne dualiteten til risiko. Hvis de taper (aksjekursen går ned), da er det trusselen som de aksepterer ved å gamble. Hvis de vinner (aksjekursen stiger), da er dette ”oppsiden av risiko”(muligheten), grunnen til at de investerer i aksjer. Se forøvrig A1.3 i guide A om diskusjonen om oppside og nedside.

 


Fordelene ved å betrakte begge sidene av mynten – oppside/nedside risiko som vi gjør i våre guider inkluderer:

 • Formaliserer det å fange opp og håndtere muligheter. Ved å utnytte systematisk fangst, analyse og oppfølging av muligheter, vil muligheter som enten ville ha blitt fullstendig neglisjert (eller utnyttet ved hell) bli realisert.
 • Større engasjement i organisasjonen. Individer som ellers ville være mindre entusiastisk vedrørende ERM vil sannsynligvis være betydelig mer entusiastisk når nedside risiko (trussel) ”går hånd i hånd” i ERM-prosessen, med de positive konsekvensene(muligheter) det kan ha.
 • Oppveie risiko. I enhver aksjon kommer noen nedside risikoer (trusler) til å utkrystallisere seg. Imidlertid, hvis samtidig noen oppside risikoer (muligheter) også blir realisert, da kan risikoene oppveies og bringe organisasjonen tilbake på kursen sin.
 • Akselerere iverksettelsen. F.eks. kan systematisk håndtering av oppside risikoer (muligheter) resultere i at prosjekter blir iverksatt tidligere enn opprinnelig planlagt, for mindre enn det originale budsjettet og til og med levere mer enn det i utgangspunktet var lovet.

 

 

 

j0078754

 

ERM-prosessen og -systemet, fremmer mer ansvarlige og åpne beslutninger. Det sikres ikke at alle beslutninger er korrekte, men det sikres at beslutningene blir tatt på basis av de best mulige informasjoner som er for hånden. Det er bedre å ta en beslutning på riktig grunnlag, selv om det senere viser seg og ikke være den beste beslutningen, enn ikke å ta noen beslutning i det hele tatt.

 

Entusiastene for ERM mener at:For å skape verdier i dagens forretningsverden må organisasjoner ta risiko. For å lykkes forlanges det ikke at organisasjonene tar større risiko enn andre organisasjoner, men de må bare ha en bedre forståelse for hvilke risikoer organisasjonen kan håndtere, og hvordan de best kan håndtere dem.” 

 

En organisasjons helhetlig tilnærming til håndteringen av muligheter/trusler bringer en rekke forskjellige fordeler. Disse vil i stor grad være avhengig av motivene for å innføre ERM.

 

Det er typisk at organisasjonene vil være motivert ved:

 • Handling i overensstemmelse med lover og regler.
 • Økt organisasjonsstyring.
 • Økt villighet til å ta risiko pga. en bedre forståelse av muligheter/trusler.
 • Bedre koordinering på tvers av organisasjonsenheter for mer effektive mottiltak.
 • At et felles risikospråk etableres.
 • Kostnadseffektivitet
 • Identifisering av risikoer som organisasjonen står ovenfor på tvers av avdelingsgrenser.
 • Konsistent informasjon om muligheter/trusler for beslutninger.
 • En tidlig identifisering av forandringer i risikoprofiler.
 • Fullstendig/konsistent informasjon om muligheter/trusler.
 • Økning i aksjonærenes verdi og inntjening.
 • Klarhet om økt risiko.
 • En mer eksakt stipulering av mulighetene (oppsiden) som ligger i risikoene.

 

 

Et integrert og klart strukturert ERM-system kan hjelpe til med å maksimalisere interessegruppenes verdi på forskjellige måter:

 • Klarlegging av roller, ansvar og forventninger til å overvåke muligheter/ trusler, etablere ansvarlighet på forskjellige nivåer.
 • Fokusering på vesentlige muligheter/trusler (nøkkelrisikoer).
 • Forbedre det å være ”føre var” (proaktiv) i forbindelse med muligheter/trusler.
 • Etablere et ”føre var” (et proaktivt) system”, dvs. å være tidlig ute med orienterte beslutninger gjennom hurtig identifisering av muligheter/ trusler
 • Virksom og effektiv prosess med å identifisere trusler og håndtere disse for dermed å unngå negative overraskelser.
 • Identifisering av akkumulering av muligheter/trusler.
 • Kostnadsminimalisering gjennom redusert risikoutkrystallisering og optimalisering av evalueringer av risikotiltak.
 • Bidra til stabilisering og å unngå flyktighet.
 • Samsvar mellom organisasjonsmessige styringskrav og håndtering av muligheter/trusler.

j0078758

 

Et systematisk ERM-system og en ERM-prosess kan blant annet ellers gi følgende fordeler:

 • ERM gir et verktøy for å oppmuntre personalet til å tenke på håndtering av muligheter/trusler på en proaktiv måte. Dette skaper større bevissthet overfor muligheter/trusler, som gjør ansatte i stand til, innenfor sine områder, å kunne se/oppdage muligheter/trusler. Dermed er hver ansatt i stand til å yte sine bidrag til å optimalisere mulighetene og minimalisere truslene. Dessuten stimuleres det til en kultur på tvers av organisasjonen som sikrer en felles forståelse, delt kunnskap, motivasjon og forbedret kommunikasjon. Gjennom bedre omgang med muligheter/trusler, forbedres den organisasjons-messige tankegangen og tenkesettet hos personalet. Dermed kan organisasjonen lære raskere.
 • ERM er med på å forbedre imaget til organisasjonen hos aksjeeiere og andre interessegrupper.
 • ERM-systemets databank er en omfattende kilde med informasjoner som organisasjonen kan stole på, og er en forsikring med hensyn til status på mulighetene/truslene og oppfølging. Bedret informasjonsflyt, bedre beskyttede forretningsplaner og fast institusjonalisert håndtering av muligheter/trusler i forretnings-prosessene gir bedre resultater.
 • Muligheten til å avstemme organisasjons strategi med ERM-strategien.
 • Minimering av sannsynligheten for uventede ødeleggelser i forhold til. organisasjonens økonomi og finansielle muskler, rykte og interesse-gruppenes tillit.
 • Mulighet til å eliminere kostnader ved hjelp av mer målrettet og effektiv oppfølging og kontroll som er rettet mot nøkkelmål og risikoer. Disse mulighetene kan også bidra til å senke kostnadene for risikofinansiering og forenkle prosessen med å skaffe kapital hos banker og investorer.
 • Bedre fokusering fra ledelsen på de muligheter/trusler som er vesentlige ved hjelp av felles terminologi/språk.
 • Forbedrer og optimaliserer forandringsprosesser, der det som regel finnes en rekke risikoer.

 DSC03215_250

 

 

Avledede fordeler av å innføre ERM (som opplevd fra vår konsulent praksis):

 • Stimulerer og forsterker ønsket atferd.
 • Gir en oversikt over muligheter/trusler gjennom systematisk koordinering og evaluering – med et portefølje perspektiv.
 • Skaper forståelse og enighet om kritiske risikoforhold – risiko åpenhet.
 • ker risikobevisstheten.
 • Støtter opp om å utnytte muligheter og reduserer sannsynligheten for store feil/ dårlige nyheter.
 • Fører til handling (eller bevisst ikke handling).
 • Forbedrer forutsigbarhet av resultater.
 • Er brukt som en komplementær metode for internrevisjon og forsikring.
 • Skaper trygghet og gir bekreftelse til interessenter.

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Proaktiv ERM

 

ERMguiden

Praktisk Enterprise Risk Management(ERM)

Helhetlig og Integrert RisikoLedelse(HIRL) = ERM

 

114220852422

 

 

ERM-Praksis –
Proaktiv ERM

 

chicagoCN_90895

 

 

 

Felles målebegrep for risiko og integrering av risiko i den økonomiske styringsmodellen er sentrale element i organisasjonens risikostyring. Organisasjonens overordnede retningslinjer bør inkludere også fastleggelse av risikorammer, organiserings- og fullmaktsstruktur, samt rapportering av risiko.

 

Felles målebegrep for risiko .For å kunne sammenligne og følge utviklingen i de ulike risikotyper er det nødvendig å etablere et felles målebegrep for risiko.Risikorammer .

En tilfredsstillende styring av risiko medfører at det fastlegges rammer for akseptabel risiko innenfor ulike risikotyper og -områder. Det skilles i denne sammenheng mellom overordnede risikorammer og retningslinjer som fastlegges på konsernnivå, og mer detaljerte retningslinjer og begrensninger som fastlegges innenfor de enkelte forretningsområder.

 

Organiserings- og fullmaktsstruktur .

Organisasjonen må etablere retningslinjer for hvem som fastlegger og disponerer de ulike risikorammene.

 

Risikorapportering .

Parallelt med fastleggelse av risikorammer og fullmaktsstruktur fastlegges også retningslinjer for risikorapportering på ulike nivå. Det skilles i denne sammenheng mellom faste periodiske rapporter, rapportering om avvik og mer «ad hoc-preget» rapportering.

 

Integrering av risiko i den økonomiske styringsmodellen .

Risiko er integrert i den økonomiske styringsmodellen gjennom risikojustert avkastning, som er ett av flere målebegrep i den økonomiske styringen og oppfølgingen.

 

Toppledere i private og offentlige organisasjoner bør stille seg selv en rekke spørsmål for å finne ut om de bruker prinsippene i ERM på en effektiv måte, slik at de kan optimalisere risikoene sine:

 

 

 • Vet organisasjonen hvilke risikoer den har tatt?
 • Har organisasjonen vurdert eksponeringen overfor ikke tradisjonelle risikoer?•  Skjønner organisasjonen sammenhengen mellom de ulike risikoene?•  Vet organisasjonen hva dens risikoappetitt er?
 • Vet organisasjoneen hvem som har ansvaret for de enkelte risikoene? Har organisasjonen systemer på plass for å måle og overvåke risikoene?
 • Hvilket perspektiv har den personen/avdelingen som overvåker risikoeksponeringen?•  Har organisasjonen systemer som gjør det mulig å foreta optimalisering av risikoer?
 • Ser organisasjonen regelmessig etter nye markeder, alliansemuligheter eller andre strategier for risikooptimalisering?
 • Hvordan påvirker organisasjonens belønningssystemer risiko håndteringen?
 • Er organisasjonens forståelse av risiko gjennomgående i hele organisasjonen og i organisasjonens kultur?
 • Forstår hver enkelt ansatt sin rolle og sitt ansvar for å styre risiko?
 • Blir vurdering av risiko prioritert når forretningsprosesser skal forbedres?

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om kursguidene Praktisk Enterprise Management (ERM) kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share